Toote või teenuse arendamise mentorprogrammi eesmärk on aidata ettevõtetel kaasata eksperti toote- või teenusearendusse. Eksperdi kaasamine teeb ettevõtte väljakutsete lahendamise lihtsamaks ja arengu kiiremaks. Mentorprogramm on sihtotstarbeline toetus ja ettevõtete jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) (vaata täpsemat infot siit: https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi )

Mentorprogrammis osalemise tulemusena peab ettevõttel 6 kuu jooksul valmima innovaatiline/uuenduslik edasiarendatud või uus toode, teenus või toote prototüüp või uue rakendatud teenuse kirjeldus. Erandjuhtudel võime programmi kestust pikendada.

Ekspertteenus ettevõtte kohta maksimaalselt 3000 eurot
Ettevõtte omaosalus minimaalselt 5%
Programmi valitavate ettevõtete arv 6
Programmi eelarve kogumaht 18 000 eurot
Programmi kandideerimine jooksvalt

Mille jaoks on mentorprogramm mõeldud?

Mentorprogramm on mõeldud ettevõtte nõustamiseks valdkondades, mis on otseselt seotud tema põhi- või lisategevuste arendamisega sh

 • Uue innovaatilise või uuendusliku toote või teenuse või tootepakendi arenduseks vajalike ekspertteenuste sisse ostmiseks;
 • Olemasoleva toote või teenuse või tootepakendi innovaatilisemaks või keskkonnasäästlikumaks muutmiseks vajalike ekspertteenuste sisse ostmiseks;
 • Digitaliseerimisega seotud ekspertteenuste sisse ostmiseks;
 • Innovaatiliste lahenduste leidmiseks eksperdi kaasabil;
 • Turundusalase ekspertnõustamise sisse ostmiseks.

Mentorprogrammis osalemise tingimused:

 • Osalejaks saab olla:
  • Eesti äriregistrisse kantud mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, kes on ettevõtte registreerinud Hiiumaale.
Töötajaid: Käive:
mikroettevõte < 10 ≤ 2 miljonit eurot
väikeettevõte < 50 ≤ 10 miljonit eurot
keskmise suurusega ettevõte < 250 ≤ 50 miljonit eurot
 • Ettevõte, mille tegevuskoha aadress on olnud Hiiumaal registreeritud vähemalt 2 aastat.
 • Ettevõttena käsitletakse füüsilisest isikust ettevõtjaid, pereettevõtteid, ühinguid ja ühendusi või mis tahes muid üksusi, mis tegelevad korrapärase majandustegevusega.
  • Majandustegevuse all mõistetakse tavaliselt toodete või teenuste müüki konkreetse hinna eest konkreetsel/otsesel turul. Taotleda saavad ka MTÜd, kui nad tegelevad regulaarse majandustegevusega ehk müüvad teenuseid ja/või tooteid.
 • Mentorprogrammis saab osaleda ühe korra ning väljamaksed eksperdile toimuvad ühes osas.
 • Kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu peab olema vähemalt 4000 eurot.

Abikõlblikud ei ole:

 • Ettevõtte jooksva majandamise ja olmetingimuste parendamisega seotud probleemide nagu küte, elekter, sidekulud jm põhitegevusega kaasnevate majanduskulude optimeerimisega seotud kulud.

Näiteks: seadmete soetamine, tootmisruumide remont, energiasäästualane nõustamine ja kodulehe uuendamine.

 • Müügitegevuse korraldamine, esindajate värbamine, esinduse või müügivõrgustiku loomine, teenuse kasutamine välismaal müügi eesmärgil.

Kuidas programmi kandideerida?
NB! MENTORPROGRAMMI KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD!

 1. Esmalt peab ettevõte tulema Hiiumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi juurde konsultatsioonile. Konsultatsiooni käigus selgitatakse välja:
 • millised on planeeritavad tegevused
 • millist eksperti ettevõte vajab
 • milline võiks olla soovitud tulemus ja kuidas seda mõõta.

Vajadusel aitab konsultant koostada lähteülesande, täita avalduse, leida sobiva eksperdi jms.

 1. Kui ettevõte on läbinud konsultatsiooni ja on välja valitud ekspert, siis ettevõte saab kandideerida mentorprogrammi. Selleks esitab ettevõte avalduse (leitav SIIT).
 2. Kokku tuleb komisjon, vaatab avalduse üle ja teeb otsuse programmi saamise üle 7 tööpäeva jooksul. Komisjoni positiivse otsusega võetakse ettevõte programmi.
 3. Peale ettevõtte programmi võtmist küsib SA Hiiumaa Arenduskeskus eksperdilt hinnapakkumise ning selle sobivusel sõlmitakse leping kolme osapoole vahel – sihtasutus, ekspert ja ettevõtja.
 • Programmi ja lepingu kestvus on maksimaalselt 6 kuud. Erandjuhtudel võime programmi kestust pikendada.
 • Programm sisaldab ettevõtja ja eksperdi tihedat koostööd ning vähemalt ühte Hiiumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi vahenõustamist. Vajadusel tehakse vahenõustamisi rohkem.
 1. Kui programmis ettenähtud tegevused on tehtud, esitab ettevõte sihtasutusele lõpparuande ja eelnevalt lepingus kokkulepitud tõendi(d) tegevuste lõpetamise kohta:
 • programmi tegevuste ja tulemuste kirjeldus;

VÕI

 • valmistoode, tootepakend või prototüüp või uue rakendatud teenuse kirjeldus;

VÕI

 • muu eelnevalt kokkulepitud tõestus;
 1. Seejärel maksab sihtasutus eksperdile arve alusel summas kuni 3000 eurot (käibemaksuta). Ettevõttel endal tuleb tasuda omaosalus minimaalselt 5% eksperdi kaasamise kogusummast (käibemaksuta).
 2. Programmi lõppedes kinnitab ettevõte kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldab neid kontrollida.

Mentorprogrammi aitab ellu viia Hiiumaa PATEE programm ning seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

MENTORPROGRAMMI KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD!

Rohkem infot mentorprogrammi kohta:

Mari-Liis Hirv, projektijuht
Tel: 54260601
e-mail: mari-liis.hirv@hiiumaa.ee