Starditoetus

NB! RTK sulgeb starditoetuse taotlemise hiljemalt 31.08.2022 seoses meetme rahaliste vahendite lõppemisega. 2021-2027 perioodi struktuurivahendite rakenduskava kinnitatakse käesoleva aasta IV kvartalis, mille järel kavandab MKM koostöös maakondlike arenduskeskustega avada uue starditoetuse meetme. Täpsem info uue meetme ja tingimuste osas sügisel.

Starditoetus on mõeldud alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv.

Starditoetust annab välja Riigi Tugiteenuste Keskus. Toetust reguleeriv määrus asub siin.

Peamised tingimused:

 • Ettevõte on tegutsenud kuni 24 kuud.
 • Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing.
 • Puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega.
 • Juriidilise isiku osalus ettevõttes ei ületa 25%.
 • Ettevõtte töötajate arv on väiksem kui 10.
 • Ettevõte ei ole eelnevalt saanud stardi- ja/või kasvutoetust.
 • Taotluse esitamisele eelneva majandusaasta müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot.
 • Suunatud rahvusvahelistumisele ja töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb Tallinna linnas.
 • Suunatud töökohtade loomisele, kui ettevõte tegutseb väljaspool Tallinna linna.
 • Juhul kui ettevõtte osanikud on eelnevalt Töötukassast toetust saanud, siis on Töötukassa alustava ettevõtja projekt edukalt lõpule viidud.
 • Ettevõtte vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot.
 • Ettevõtte müügitulu peab teisel majandusaastal pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu ulatuma 80 000 euroni.
 • Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta  – üks hiljemalt esimesel kuul pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu, teine  aasta pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu. Töötajale makstav brutopalk on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 01. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 protsenti (01.07.2021 724,00 eurot)

Taotleda ei saa järgmiste valdkondade ettevõtted (39.99 KB, PDF).
Vastused korduma kippuvatele küsimustele leiad siit (28.77 KB | docx).

Toetatavad tegevused:

 • Materiaalse põhivara soetamine. Materiaalse põhivara üksiku eseme maksumuseks peab olema vähemalt 100 eurot ning kasutusiga vähemalt 3 aastat. Vara müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud soetatava põhivara müük.
 • Transport, seadistamine ja paigaldus. Toetusega soetatava materiaalse põhivaraga seotud transpordi, paigaldamise ja seadistamise kuludeks.
 • Turundus. Projekti eesmärkide elluviimiseks vajalike turundustegevuste läbiviimiseks. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük. Ei saa toetada jooksvaid turunduskulusid.
 • Rakendustarkvara soetamine või arendamine. Põhitegevuseks vajaliku rakendustarkvara soetamiseks, juurutamiseks või arendamiseks (va kontoritarkvara). Rakendustarkvara arendamise korral peab intellektuaalse vara omandiõigus jääma taotlejale. Teenuse müüjaks peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase aasta jooksul olnud hinnapakkumises toodud teenuste müük.
 • Personalikulud. Töölepingu alusel töötavate isikute või juhatuse liikme puhul töövõtu- või käsunduslepingute alusel tekkiv tööjõukulu, maksimaalselt 50% taotluse rahuldamise otsusega määratud toetusest.

Starditoetuse taotlemisel on vajalik eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses.
Täpsem info starditoetuse kohta on leitav siit.

Rohkem meetmeid Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetus

Ettevõtluse alustamise toetuse (EVAT) abil saab alustada äriga ning hakata iseendale tööandjaks.

Töötukassa ettevõtlustoetuse peamised tingimused:

 • Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu võivanaduspensioniealine,  ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saav isik või koondamisteate saanud isik, kes on tööotsijana arvele võetud,
 • Kes on vähemalt 18-aastane ja
 • on läbinud ettevõtluskoolituse või kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.
 • Toetuse suurus on kuni 6000 eurot.
 • Eeldatakse vähemalt ühe töökoha loomist.
 • Toetuse saaja peab kuue kuu jooksul alates toetuse ülekandmisest looma ettevõtte ja alustama äriplaanis kavandatud tegevusega.
 • Toetuse laekumisega kaasneb töötuna arveloleku lõpetamine ning töötutoetuse maksmise lõpetamine.
 • NB! Asuta ettevõte pärast toetuse laekumist oma pangakontole.

Täpsem info Töötukassa ettevõtlustoetuse kohta on leitav siit.

EAS toetused

Tootearenduse toetus

Tootearendustoetus Eurostars

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Visit Estonia e-akadeemia

Innovatsiooniosak

Vaata kogu nimekirja siit

KredEx stardilaen

KredExi stardilaen on mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibevahendite rahastamiseks.

NB! KredExi stardilaenuga ei ole lubatud refinantseerida teisi kohustusi, samuti mitte sildfinantseerida toetusi ega soetada sõidukeid ja liikurmasinaid.

 • Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi.
 • Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest.
 • Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.

Loe lähemalt KredExi stardilaenust siit

Loe lähemalt KredExi teenustest ettevõtjale siit

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetused

PRIA meetmed põllumajanduse ja maaelu arendamiseks