Toote või teenuse arendamise ekspertprogrammi eesmärk on aidata ettevõtetel kaasata välist eksperti toote- või teenusearendusse. Eksperdi kaasamine teeb ettevõtte väljakutsete lahendamise lihtsamaks ja arengu kiiremaks.
Ekspertprogramm on sihtotstarbeline toetus ja ettevõtete jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Vaata täpsemat infot siit: https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi)

Programmi kandideerimise tähtaeg on 7. juuni 2024.
Broneeri aeg konsultatsioonile:
Angela Koit, angela.koit@hiiumaa.ee, tel. 504 1337

Ekspertprogrammis osalemise tulemusena peab ettevõttel 6 kuu jooksul valmima uuenduslikud või edasiarendatud tooted või teenused.

Programmi kandideerimine Tähtajaks
Ettevõtte omaosalus vähemalt 25%
Programmi kogumaht 18 000 eurot
Maksimum toetussumma projekti kohta 10 000 eurot
Miinimum toetussumma projekti kohta 2000 eurot

Mille jaoks on ekspertprogramm mõeldud?

Ekspertprogramm on mõeldud ettevõttele ekspertteenuse kaasamiseks valdkondades, mis on seotud tema põhi- või lisategevuste arendamisega sh

 • Uuendusliku toote/teenuse või tootepakendi arenduseks;
 • Olemasoleva toote/teenuse või tootepakendi innovaatilisemaks või keskkonnasäästlikumaks muutmiseks;
 • Digitaliseerimisega seotud ekspertteenuste kaasamiseks;
 • Lahenduste leidmiseks tootmise või müügi suurendamise eesmärgil, mis erineb ettevõtte hetkel olemasolevatest lahendustest;
 • Tarkvara juurutamiseks (toote/teenuse tootmine, müük, planeerimine v.a raamatupidamistarkvara);
 • ESG eksperdi kaasamine, CO2 mõõtmine, tootmisprotsesside ja -hoonete energia säästlikkuse mõõtmine ja muud ressursiauditid;
 • Sertifikaatide ja standardite alane nõustamine.

Tingimused taotlejale:

 • Taotlejaks saab olla:
  • Eesti äriregistrisse kantud mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja, kes on ettevõtte registreerinud Hiiumaale.
Töötajaid: Käive:
mikroettevõte < 10 ≤ 2 miljonit eurot
väikeettevõte < 50 ≤ 10 miljonit eurot
keskmise suurusega ettevõte < 250 ≤ 50 miljonit eurot
 • Ettevõte, mille tegevuskoha aadress on olnud Hiiumaal registreeritud vähemalt 2 aastat.
 • Ettevõttena käsitletakse äriühinguid k.a füüsilisest isikust ettevõtjaid, ühinguid, mis tegelevad korrapärase majandustegevusega.
  • Majandustegevuse all mõistetakse tavaliselt toodete või teenuste müüki konkreetse hinna eest konkreetsel/otsesel turul. Taotleda saavad ka MTÜd, kui nad tegelevad regulaarse majandustegevusega ehk müüvad teenuseid ja/või tooteid.
 • Kahe viimase majandusaasta müügitulu peab olema olnud vähemalt 4000 eurot.
 • Lepingu sõlmimisest alates peavad tööd olema tehtud 6 kuu jooksul.
 • Ekspertprogrammis saab osaleda ühe korra ning väljamaksed eksperdile toimuvad ühes osas.

Abikõlblikud ei ole:

 • Ettevõtte jooksva majandamise ja olmetingimuste parendamisega seotud probleemide nagu küte, elekter, sidekulud, raamatupidamistarkvara jm põhitegevusega kaasnevate majanduskulude optimeerimisega seotud kulud.

Kuidas programmi kandideerida?

 1. Esmalt peab ettevõte tulema Hiiumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi juurde konsultatsioonile. Konsultatsiooni käigus selgitatakse välja:
 • millised on planeeritavad tegevused
 • millist eksperti ettevõte vajab
 • milline võiks olla soovitud tulemus ja kuidas seda mõõta.

Vajadusel aitab konsultant koostada lähteülesande, täita avalduse, leida sobiva eksperdi jms.

2. Kui ettevõte on läbinud konsultatsiooni ja on välja valitud ekspert, siis ettevõte saab kandideerida ekspertprogrammi. Kandideerimiseks esitab ettevõte avalduse, eksperdi CV ja eksperdi poolt tehtud hinnapakkumise ettenähtud tähtajaks (7. juuni 2024). Avaldus lae alla SIIT.

3. Komisjon hindab ja teeb otsuse programmi saamise üle 7 tööpäeva jooksul pärast taotlusperioodi. Avaldusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

 • Projekti sisu (50%)
  • Projekt juurutab uusi tooteid ja teenuseid
  • Projekt parendab olemasolevaid tooteid/teenuseid muutes need innovaatilisemaks või keskkonnasäästlikumaks
  • Projekt muudab ressursside kasutuse tõhusamaks
 • Projekti kvaliteet ja teostatavus (50%)
  • Arendatavate toodete/teenuste jätkusuutlikkus
  • Projekti tegevuste, tulemuste ja eesmärkide omavaheline loogiline vastavus
  • Eksperdi kogemus ja kvalifikatsioon

Projekte hinnatakse 100 punkti skaalal.

Komisjoni positiivse otsusega võetakse ettevõte programmi. Komisjon võib pärast taotluse esitamist küsida lisaküsimusi või otsustada, kas toimub ka projekti füüsiline tutvustamine.

4. Peale ettevõtte programmi võtmist sõlmitakse leping kolme osapoole vahel – sihtasutus, ekspert ja ettevõtja.

 • Lepingu sõlmimisest alates peavad tööd olema tehtud 6 kuu jooksul.
 • Programm sisaldab ettevõtja ja eksperdi tihedat koostööd ning vähemalt ühte Hiiumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi vahenõustamist. Vajadusel tehakse vahenõustamisi rohkem.

5. Kui programmis ettenähtud tegevused on tehtud, esitab ettevõte sihtasutusele lõpparuande ja eelnevalt lepingus kokkulepitud tõendi(d) tegevuste lõpetamise kohta:

 • programmi tegevuste ja tulemuste kirjeldus;

VÕI

 • valmistoode, tootepakend või prototüüp või uue rakendatud teenuse kirjeldus;

VÕI

 • muu eelnevalt kokkulepitud tõestus;

6. Seejärel maksab sihtasutus eksperdile arve alusel lepingus määratud summa (summa käibemaksuta). Ettevõttel endal tuleb tasuda omaosalus Hiiumaa arenduskeskusele vähemalt 25% sihtasutuse poolt toetatud summast (käibemaksuta).

7. Programmi lõppedes kinnitab ettevõte kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldab neid kontrollida.

Programmi kandideerimise tähtaeg on 7. juuni 2024.
Broneeri aeg konsultatsioonile:
Angela Koit, angela.koit@hiiumaa.ee, tel. 504 1337