SA Hiiumaa Arenduskeskus on tellinud Teeme Ära Sihtasutuselt kontseptsiooni, rollipõhise tegevuskava ja juhendid, mis sisaldavad ettepanekuid ja soovitusi nii era- kui avaliku sektori asutustele, kuidas liikuda ühekordsete pakendite ning kilekottide vähendamise suunas. Kontseptsioon on koostatud Hiiumaa põhiselt ning sisaldab juhiseid üksikisikule, kodanikuühendustele, avalike ürituste korraldajatele, ürituste korraldajatele, teenindusasutustele ja avalikule sektorile.

Kontseptsioonis käsitletakse järgmisi Euroopa Liidu ja Eesti seatud eesmärke ning ettevõtjatele laienevaid kohustusi:

  • 2026. aastaks peab olema ühekordsete toidupakendite ja joogitopside tarbimine oluliselt vähenenud võrreldes 2022. aastaga.
  • Õhukeste plastkandekottide (kilekottide) tarbimine peab jääma alla 40 koti inimese kohta aastas.
  • Kõik pakendeid ja plastkandekotte turule laskvad ettevõtted peavad need riiklikkusse pakendiregistrisse deklareerima hiljemalt 31. märtsil 2024.
  • Joogitopside ja toidupakendite tarbimise ambitsioonikat ja pidevat vähenemist kajastav meetmete tegevuskava pidi olema selles valdkonnas tegutsevatel ettevõtetel koostatud 1. septembriks 2023.

Valminud kontseptsioon saab olla aluseks kohalike strateegiate väljatöötamisel ning ettevõtluse arendamisel täitmaks riiklikke eesmärke. See ei anna ülevaadet kõigist ühekorra-plasttoodete tarbimise ja tootmise vähendamise meetmetest.

Hiiumaad hinnatakse puutumatu looduse tõttu. Hiiumaal toodetud ja hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele omistatakse Hiiumaa roheline märk. Green Destinationsi hinnangul on pärandihoidlikkus ja turismi strateegiline juhtimine Hiiumaal rohesaarena kuldtaseme vääriline. Hiiumaa koos ümbritseva mereala ja laidudega on UNESCO biosfääri programmiala. Looduse hoidmisega käsikäes peab nii saare elanikul kui külastajal olema siin hea olla.
Plastireostus on kujunenud nüüdisaja üheks suurimaks keskkonnaprobleemiks, mis põhjustab kahju nii ökosüsteemidele kui ka inimese tervisele. Hoolimata erinevatest jõupingutustest, ei ole toimunud läbimurret plasttoodete jäätmevoogude reostuse vähendamisel, mida põhjustab näiteks ühekordseks kasutamiseks mõeldud toodete ületootmine ja -tarbimine.

Alates 01.01.2024 on üleriigiliselt avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. 

Ringmajandust toetav juhtimissüsteem nii avalikus kui ka erasektoris on alles arengujärgus. Kuniks seadustega ei ole sätestatud mõjusaid meetmeid ühekordsete nõude ja kilekottide pakkumise ja tarbimise vähendamiseks ühtmoodi igal pool, on igal asutusel ja ettevõttel võimalik otsustada võimaluste piires neid vältida järgnevalt:

  • Ühekordseid nõusid ega kilekotte ei kasutata enda asutustes ega korraldatavatel sündmustel (sh avalikud asutused, ettevõtted, koolid, lasteaiad, kultuuri- ja spordiasutused).
  • Pudelivett ei pakuta, kus joogiveena saab serveerida kraanivett.
  • Joogi- ja sööginõud on pestavad (alternatiivina ühekordseid nõusid ei pakuta).
  • Toidu kaasamüügiks ei kasutata ühekordseid nõusid ega kotte.
  • Turundust tehakse vastutustundlike vahenditega.
  • Võimaldatakse hulgi kaasamüüki enda või korduspakendisse.

Kontseptsioon ,,Ühekordsete nõude vaba Hiiumaa’’

Lisa 1. Juhendid

Lisa 2. Tegevuskava näidis pakendiettevõttele

Lisa 3. Küsitluse vorm

Dokument on valminud SA Hiiumaa Arenduskeskuse tellimusel Teeme Ära Sihtasutuse poolt ja selle valmimist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus. ________________________________________________________________________________________