Turismiklaster on ühing, milles vabatahtlikult koondunud Hiiumaa turismiasjalised teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks. Kompetentsi ja ressursse tõhusamalt rakendavad ühistegevused võivad olla:

 • ettevõtete ülene sihtkohaturundus ja Hiiumaa mainekujundus
 • kampaaniad kliendirühmadele, kelleni jõudmine on kulukas või keerukas
 • ühistoodete ja pakettide välja arendamine ja pakkumine
 • koolitused, kogemuste vahetamise üritused ja õppereisid
 • lobitöö ja klastriliikmete huvide esindamine suhtluses ametiasutuste ja riigiettevõtetega
 • muud projektid, mida üksi on keeruline või ebamõistlik teha

LIITU KLASTRIGA!

Klastriga on oodatud liituma kõik turismiettevõtjad, teenusepakkujad ja muud asjaosalised üle Hiiumaa.
Täida turismiklastri liikmeks astumise avaldus SIIN. 

Turismiettevõtjate küsitluse tulemused november 2021

Turismiettevõtjate küsitluse kokkuvõte september 2022

Kristel Üksvärav

Turismiklastri juht

Hiiumaa Turismiklastri liikmepaketid

Klastriliikmete hüved ja liikmemaksud

Liikmete klastrisse kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumileping, mis sõlmitakse kolmeks aastaks. Klastri moodustamisel 2021. aastal ei ole konsortsium iseseisev juriidiline isik, vaid lepingutega ühendatud võrgustik, mis tegutseb sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus egiidi all, kuid omab eraldi juhtimisstruktuuri, eraldi eelarvet ning eraldi pangakontot. Pärast lepinguperioodi on liikmetel võimalus liikmelisus pikendada, liikmepaketti vahetada või liikmelisusest loobuda.

Täida turismiklastri liikmeks astumise avaldus SIIN

Liikmepaketid – sätestavad aastamaksu ja  selles sisalduvad õigused ja hüved:

50085624153_aa9b83711b_o

Põhipakett:  120 eur/ aasta

Põhiliikme õigused ja hüved

 • Osaleb kaks korda aastas üldkogu koosolekul
 • Kuulub klastri infovälja, saab klastri uudiskirja ja muud infomaterjalid
 • Põhiliikme ettepanekud-arvamused võetakse vastu, arutatakse läbi ja vastatakse
 • Põhiliikme nimi koos tema logo ja lingiga on klastri kodulehel ja materjalides
 • Võib kasutada oma kodulehel ja muudes materjalides „KLASTRI LIIGE” sümboolikat
 • Kutsutakse 2 korda aastas tasuta turismiedendamise üritusele (konverents, koolitus, õppepäev)
 • Saab proportsionaalse osa klastri toodetavatest üldistest info- ja jagamismaterjalidest
 • Saab Hiiumaa kataloogis jm klastri trükistes reklaami soodushinnaga
 • Osaleb klastri kampaaniates ja projektides, kui katab projektipõhise omaosalustasu
 • On õigus kuuluda töögruppidesse

Võtmepakett: 1200 eur/ aasta

Võtmeliikme täiendavad õigused ja hüved lisaks põhipaketis pakutavatele

 • Osaleb hääleõigusega klastri tegevuse, kampaaniate ja projektide üle otsustava juhtgrupi töös
 • Saab nähtavuse ja positsiooni klastri korraldatavates „tavakampaaniates” (2 x aastas)
 • Võib moodustada uusi töögruppe, kui olemasolevad tõstatatud teemaga ei tegele
 • Esindab klastrit kontakt- ja võrgustumisüritustel, messidel ja mujal (kulud projektipõhiselt)

Kampaaniapakett: 300-500 eur/kord (eeldab liitumise olemasolu vähemalt põhipaketiga)

Toetajaliige: Toetajaliikme panus ja osalus projektides lepitakse kokku eraldi.

Klastril võib lisaks olla väliseid toetajaid või partnereid, kelle toetustest ja sihtfinantseerimisest lähtuvaid tegevusi korraldatakse vastava sihtfinantseerimisleppega (nt EAS, projektipõhine rahastus).

Viimased turismi uudised