Käesoleval lehel on kirjeldatud privaatsustingimused SA Hiiumaa Arenduskeskuse (Arenduskeskus) veebilehel: www.hiiumaaarenduskeskus.ee.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

 • identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi.
 • kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms.
 • teenuse andmed – andmed, mis kogutakse või luuakse teenuse osutamise käigus (sh nõustamisteenused, koolitused, mentorlusprogramm jms);
 • suhtlusandmed – nt visuaalsed ja/või audiosalvestused, mida kogume, kui külastate MAK-i korraldatud üritusi, sündmusi, ärireise või messe või kui suhtlete MAK-ga e-posti, sõnumite või teiste suhtluskanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia), samuti tagasiside või rahulolu küsitluste või uuringute tulemusena kogutud andmed;
 • kampaaniate andmed – andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad.

Kuidas me neid andmeid kogume?

 • e-posti, telefoni või muu sidevahendi teel;
 • läbi hiiumaaarenduskeskus.ee kodulehe;
 • sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) vahendusel;
 • Arenduskeskuse koostööpartnerile jm kolmandale isikule (nt Riigi Tugiteenuste Keskus), kellel on õigus andmed edastada MAK-le;
 • suuliselt ja/või kirjalikult kohtumisel kontoris, kliendipäevadel või muul üritusel.

Millistel eesmärkidel ja kuidas meie Teie isikuandmeid töötleme?

 • Arenduskeskus töötleb Teie isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. SAPA kogub ja töötleb Teie andmeid eelkõige teile nõustamisteenuse või muu teenuse osutamisel või koostöölepingute sõlmimisel.
 • Arenduskeskus töötleb ka Teie poolt Arenduskeskusele edastatud andmeid, sh üritustele registreerides, telefoni, e-posti, sotsiaalmeedia vm vahendusel edastatud andmeid ulatuses, milles see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Kui Te olete registreerunud üritusele või tellinud teenuseid, võib Arenduskeskus saata Teile vajalikke materjale ja/või meeldetuletusi.
 • Arenduskeskus töötleb Teie isikuandmeid Teile pakkumiste tegemiseks ja kutsete edastamiseks. Kui Te olete edastanud Arenduskeskusele isikuandmed, saate te anda MAK-le nõusoleku edastada Teile teavet Arenduskeskuse korraldatavate ning vahendatavate infopäevade, messide, välisvisiitide, kontaktreiside vm ürituste kohta, mis sarnanevad nendega, mille vastu Te olete varasemalt huvi tundnud (otseturunduspakkumised). Kui Te soovite saada Arenduskeskus otseturunduspakkumisi, saate Te anda selleks nõusoleku Arenduskeskuse veebilehel uudiskirja nimekirjaga liitudes. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja Teil on õigus nõusolek igal hetkel tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Teie andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisest alates.

Kellele me isikuandmeid edastame?

 • Arenduskeskus avaldab isikuandmeid ainult sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas Teiega sõlmitavate lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks või Teile pakkumiste tegemiseks.
 • Arenduskeskus võib avaldada isikuandmeid volitatud ja vastutavatele töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja Arenduskeskusele teenuse osutamiseks. Näiteks avaldab MAK isikuandmeid Mailchimp turundusplatvormile, kes osutab Arenduskeskusele e-otseturunduspakkumiste saatmise teenust.
 • Arenduskeskus on kohustatud isikuandmed avaldama ka juhul, kui Arenduskeskusel on õigusaktidest tulenevalt selline kohustus (näiteks avaldada isikuandmeid ametiasutustele nende seaduslikul nõudmisel). Arenduskeskusel on aruandluse kohustus vastavalt struktuuritoetuste seaduses sätestatule. MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused liikmed (sihtasutused) edastavad MTÜ‑le Maakondlikud Arenduskeskused andmeid, mis on vajalikud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

 • Kui Te ei soovi saada otseturunduspakkumusi, on Teil õigus igal ajal esitada Arenduskeskusele vastavasisuline teavitus. Arenduskeskus täidab Teie nõudmise mõistliku aja jooksul. Täpsem teave otseturunduspakkumistest loobumise kohta edastatakse pakkumises endas.
 • Teil on õigus saada teavet Arenduskeskuse poolt Teie kohta töödeldavate isikuandmete, nende kasutamise eesmärkide, liikide ja allikate kohta. Samuti on Teil õigus saada koopiaid ja väljavõtteid Teid puudutavatest töödeldavatest isikuandmetest. Teil on õigus nõuda andmete parandamist või täiendamist, kui selgub, et töödeldavad isikuandmed on ebaõiged või ebatäpsed. Asjakohasel juhul on Teil õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele.

Küpsised

Käesoleval lehel on kirjeldatud küpsiste kasutamine SA Hiiumaa Arenduskeskus veebilehel.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad SAl Hiiumaa Arenduskeskus pakkuda, arendada ja kaitsta SA Hiiumaa Arenduskeskus teenuseid ning tagada, et SA Hiiumaa Arenduskeskus pakkumused vastaksid paremini Teie vajadustele, samuti tagada mugavam ja turvalisem kasutajakogemus.

Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

Missuguseid küpsiseid kasutab SA Hiiumaa Arenduskeskus ja mis eesmärkidel?

SA Hiiumaa Arenduskeskus kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest. Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika, analüüsi jaoks ja keelevaliku meeldejätmiseks. Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärkideks on:

 • Veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebisaidi kasutust.
 • Teenuse pakkumine ja korrashoid – küpsised, mis toetavad SA Hiiumaa Arenduskeskus teenuste osutamist.
 • Veebilehtede turvalisus ja teenuste terviklikkus – küpsised, mis aitavad teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua.
 • Kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti SA Hiiumaa Arenduskeskus veebilehti kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse. Küpsisestatistikat võidakse hankida ka seotud veebilehtedelt.
 • Teenuste pakkumine ja kasutajate vajaduste analüüs – küpsised, mis aitavad välja arendada klientide vajadustele kõige paremini vastavaid pakkumusi.
 • Teie kuvaeelistused, näiteks sirvimiskeel, kontrast, kirjasuurus, kasutatud seade ning otsingutulemuste ja teavitamisega seotud eelistused;
 • Kas Te nõustusite (või mitte) meiepoolse küpsiste kasutamisega sellel veebilehel.

Küpsiste kuuluvuse vaates jagatakse küpsised:

 • Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat võrgulehte.
 • Kolmandate osapoolte küpsised, mis pärinevad näiteks teiste võrgulehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval võrgulehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava võrgulehe haldajast. Me ei luba saata kasutajatele küpsiseid oma veebisaidil olevate kolmandate poolte teenuste kaudu, kui see ei ole vastava SA Hiiumaa Arenduskeskus veebilehel eraldi välja toodud.

Aja jooksul võib SA Hiiumaa Arenduskeskus küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te meie veebisaitidel pakutavaid SA Hiiumaa Arenduskeskus veebilehel olevaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

4. Kust saab lisateavet?

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust e-posti aadressil arenduskeskus@hiiumaa.ee