Maakonna arengustrateegia elluviimise toetusmeede 2024-2027

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 22. jaanuaril taotlusvooru, millest on taas võimalik taotleda raha maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide täitmiseks. Riik suunab järgneval, 2024-2027 taotlusperioodil kokku 25 miljoni eest lisatuge, et aidata ellu viia kohaliku elu edendamiseks seatud eesmärgid. 2024. aasta taotlusvooru eelarve on  7 366 836 eurot.

Riigihalduse minister muutis maakondade arengustrateegiate toetusmeetme (MATA) tingimusi. Võrreldes senisega on kõige oluliseks muudatuseks dialoogi pidamine ministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) vahel. Lähtuvalt iga maakonna väljakutsetest ning arengueeldustest lepitakse dialoogi käigus ühiselt kokku fookusvaldkonnad, kuhu toetusrahad järgeval neljal aastal suunatakse. Väljakutseks on tagada toetuse selgem sihistamine maakonna arengustrateegia mõnes valdkonnas arvestatavaks edasiminekuks järgneval neljal aastal vastavalt riigi ja maakonna esindajate kokkulepitud ühele-kahele teemale.

Hiiumaal on maakondlikuks arendusorganisatsiooniks, kes ministeeriumiga dialoogi pidas ja maakonna seisukohti esitas Hiiumaa Arenduskeskus. Dialoogi tulemusena lepiti kokku, et Hiiumaa fookusvaldkonnaks järgneval neljal aastal on majandusareng.

Samuti see, et meetme tegevuste tulemusnäitaja on tugitegevustest ja -teenustest on kasu saanud vähemalt 80 majanduslikult aktiivset ettevõtet ning täiendav kokkulepe, et projektiideede arendamise või valiku protsessis kaasatakse protsessi avaliku sektori kõrval ka ettevõtjaid või nende esindusorganisatsioone.

Sellest tulenevalt on Hiiumaa arenduskeskuse juhataja 04.12.2023 käskkirjaga nr 4.3-1/1/2023/5 moodustanud komisjoni, kuhu kuuluvad ettevõtjad Kulvo Pendra, Andrus Ilumets, Kaja Antons ja Anu Pielberg, kes on kaasatud projektiideede arendamise ja projektide valiku protsessi.

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetust reguleerib alates 16. märtsist 2023 riigihalduse ministri määrus nr 15 Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord

Meetme töötas välja ja selle rakendamise eest vastutab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

Taotlusi menetleb, toetuse väljamakseid teeb ja järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Lisainfo meetme kohta leiad RTK veebilehelt.

Maakonna arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme projektide valik 2024-2025.

Lisainfo:

Liis Lukas
tel 511 5788
liis.lukas@hiiumaa.ee

Kaja Sõrmus
tel 5345 9558
kaja.sormus@hiiumaa.ee