Hiiumaa on roheline sihtkoht

Pole ju kahtlust, et Hiiumaa on roheline sihtkoht, Eesti kõige metsarikkaim maakond, kus on hea elada ja puhata. Ja just sellisena me oma saart näemegi, oma inimesi, loodust ja keskkonda hoidva ja areneva saarelise elu- ja ettevõtluskeskkonnana.

Saare rahvana peame loodusest väga lugu, oleme sajandite vältel õppinud elama ja hingama loodusega samas rütmis, säästlikult majandama ja keskkonna eest hoolitsema. Sestap pole sugugi juhuslik, et sellise eeskujuliku, loodust hoidva elukorralduse eest on Hiiumaale omistatud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi ja sertifikaate.

Ülemaailmsed kestliku arengu põhimõtted sobivad hästi kokku meie mõttelaadiga ja hiljuti valis rahvusvaheline säästvat turismi arendav organisatsioon Green Destinations Hiiumaa maailma saja kõige kestlikuma sihtkoha hulka, juba kolm aastakümmet on UNESCO tunnustanud meid Biosfääri programmialana ja sama kaua on olnud kasutusel Hiiumaa Roheline märk, mis omistatakse siin toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele.

SA Hiiumaa Arenduskeskus toetab ettevõtjaid läbi erinevate projektide ja programmide, et aidata kaasa ja hoida Hiiumaad jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult majandava saarena.

Juba 30 aastat UNESCO
tunnustusega Biosfääriala

Hiiumaa on valitud maailma 100 kõige
kestlikuma sihtkoha hulka kaks aastat järjest.

2021 a. saavutas Hiiumaa rahvusvahelise
rohekvaliteedisertifikaadi Green Destination Hõbe taseme

Hiiumaa Roheline märk on kinnitus Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele.

Kärdla ja Sõru väikesadamatele omistatud Sinilipp näitab, et oleme teinud kõik endast oleneva, et täita kõrgeid keskkonnaalaseid kriteeriume nii vee puhtuse, keskkonnaalase teavituse, ohutuse kui keskkonnahalduse osas.

Roheline sihtkoht on jätkusuutlik elu – ja ettevõtluskeskkond.

Roheline sihtkoht

 • väärtustab kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri;
 • on vastutustundlik ja lugupidav – arvestatakse kohaliku kogukonnaga ning välditakse massiturismi;
 • on majanduslikult jätkusuutlik –luuakse töökohti ning turismis kaasatakse kohalikke ettevõtjaid;
 • on keskkonna- ja kliimasõbralik – välditakse keskkonna halvendamist ja saastamist, tegeletakse kliimamuutusest tingitud probleemidega sh rahvatervise eest hoolitsemine;
 • on loodussõbralik – kaitstakse väärtuslikke maastikke, ilusaid vaateid, looduslikke elupaiku ja elusloodust.

Hiiumaa roheline märk

2023. aasta taotluste esitamise tähtajad on 15. aprill ja 15. oktoober. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Hiiumaa roheline märk omistatakse Hiiumaal toodetud ja/või hiiumaisest toorainest toodetud kvaliteetsele tootele või Hiiumaal pakutavale teenusele, mis on saadud jätkusuutliku majandamise tulemusena, väärtustab ning väärindab kohalikku loodus- või inimressurssi, traditsioonilisi oskusi ja kohalikku kultuuri. Täpsemalt loe Hiiumaa rohelise märgi põhikirjast. Alates 2021. aastast on Hiiumaa rohelisel märgil uus kujundus. Uuele kujundusele üleminek toimub järk-järgult.

Märgi eesmärgid on:

 • Väärtustada ja säilitada kogemust, mis aastasadu on aidanud kohalikel elanikel elada tasakaalus loodusega;
 • Propageerida keskkonnateadlikku, jätkusuutlikku ja rohe- ning ringmajanduse põhimõtteid järgivat ettevõtlust;
 • Edendada kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu, mis on kooskõlas ülemaailmse säästva arengu eesmärgiga number kaheksa;
 • Toetada kohalike kvaliteetsete toodete ja teenuste arendamist ning turundamist;
 • Tuua turule rohkem mahetooteid;
 • Lihtsustada kliendile garanteeritud kvaliteedi ja jätkusuutliku majandamise tulemusena saadud toodete ja teenuste leidmist;
 • Tõsta tarbija teadlikkust ja usaldust kohalike toodete ja teenuste suhtes;
 • Propageerida säästvat tarbimist ja tootmist, mis on kooskõlas ülemaailmse säästva arengu eesmärgiga number kaksteist;
 • Luua konkurentsieeliseid;
 • Toetada Hiiumaa ettevõtjate koostööd ja võrgustumist.

Rohkem infot Hiiumaa rohelise märgi veebilehel https://hiiumaarohemark.ee/

Taotlemine

Hiiumaa rohelise märgi taotlusi hinnatakse kaks korda aastas. Hindamiskomisjon hindab taotlusi 10 tööpäeva jooksul taotlemise tähtajast.
Enne taotluse esitamist palume tutvuda Hiiumaa rohelise märgi põhikirjaga.

Taotlemiseks täitke Hiiumaa rohelise märgi taotlusvorm

Täidetud vorm saatke digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: arenduskeskus@hiiumaa.ee või saatke postiga/tooge ise kirjalikult allkirjastatud dokument aadressile: Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus, Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla

Uued märgikandjad saavad tellida 1000 rohelise märgi kleebist Recado Meediast tasuta.

Hiiumaa on rahvusvaheliselt tunnustatud roheline sihtkoht

Green Destinations Award on tunnustus sihtkohale mis vastab rahvusvahelisele Green Destination (GD) standardi sajale kriteeriumitele kuues erinevas kategoorias mis puudutavad sihtkoha loodust (kogu ökosüsteemi), keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus), kliimat, kultuuri ja traditsioone, elanike sotsiaalset heaolu (sh elanike tervis, tööhõive), ettevõtluskeskkonda ja külalislahkust ning elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimist.
Sihtkoha hindamisel omistati Hiiumaale Green Destinations Award sertifikaadi hõbe tase

Esimestena Eestis, osalesid EAS Turismiarenduskeskuse poolt 2020 a käivitatud “Eesti rohelised sihtkohad“- pilootprogrammis lisaks Hiiumaale, Pärnu, Saaremaa koos Muhuga Tartu, Järvamaa, Lahemaa ja Rakvere.

Rohelised väärtused on meile olulised ja kui ka sinu jaoks on oluline, et sihtkoht on

 • ehe – väärtustatakse kohalikke traditsioone ja pärandkultuuri;
 • vastutustundlik ja lugupidav – arvestatakse kohaliku kogukonnaga ning välditakse massiturismi;
 • majanduslikult jätkusuutlik – turismi edendades luuakse töökohti ning kaasatakse kohalikke;
 • keskkonna- ja kliimasõbralik – välditakse keskkonna halvendamist ja saastamist, tegeletakse kliimamuutusest tingitud probleemidega sh rahvatervise eest hoolitsemine;
 • loodussõbralik – kaitstakse väärtuslikke maastikke, ilusaid vaateid, elupaiku ja elusloodust.
 • võta suunaks Eesti rohelised sihtkohad!

 

Turismiteenuste pakkujad teavad, et järjest suurem hulk inimesi soovib reisida keskkonnateadlikult kes valivad külastamiseks neid paiku, mille puhul nad võivad kindlad olla, et seal tõesti arendatakse turismi loodussõbralikult.

Rohelise sihtkohana tegutseme selle nimel, et üha suurem hulk Hiiumaa turismiteenuste pakkujaid, ettevõtjaid ja organisatsioone oleksid oma tegevustes keskkonnasõbralikud ja järgiksid rohelise sihtkoha põhimõtteid ja soovitusi.

Soovitused tuginevad kestliku turismi kvaliteedimärgiste Green Key ja EHE nõuetele, mis ühtlasi tähendab, et neid järgides luuakse eeldused ka sobiva märgise taotlemiseks tulevikus.

Keskkonnasõbralikult tegutsev turismiteenuse pakkuja:

 • pakub külastajale ehedaid elamusi ja ausat kaupa;
 • lähtub oma teenuste loomisel kohalikust kultuuri- ja looduspärandist;
 • sobitab oma teenused ümbritsevasse keskkonda parimal võimalikul moel;
 • arendab oma majandustegevust keskkonnateadlikult ja loodust säästvalt;
 • tutvustab oma tegevust ja teenuseid atraktiivselt, ausalt ja asjakohaselt;
 • väärtustab külalislahkust ja püüdleb teenuse kvaliteedi pideva parendamise suunas.

Koolitusprogramm: Kestlik areng saarte turismis

Turismiettevõtjatele suunatud koolitused jätkusuutlikuma ettevõtluse arendamiseks Hiiumaal ja Saare maakonnas. Koolitusprogramm koosneb erinevatest moodulistest ning algab roheauditi töötubadega, mille käigus selgitatakse välja iga ettevõtte hetkeolukord ja arenguvajadused. Audit tulemustest lähtuvalt süvenetakse järgmistel koolitustel erinevatesse kestliku arengu teemadese nagu ringmajandus, jäätmete vähendamine, keskkonnahoid, kohaliku kultuuripärandi hoidmine jne.

Roheauditi töötoad saarte turismiettevõtjatele

Viime läbi rohetöötoad mis on mõeldud eelkõige väiksematele turismiettevõtjatele enda ettevõtluse kestlikkuse hetkeolukorra hindamiseks ja kestlikumaks muutmiseks.

Programmi vältel toimuvad kohtumised kus hindame ettevõtte võimalusi vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge, tutvustame kestliku arengu põhimõtteid, võrdleme erinevate rohesertifikaatide tingimusi ja nõudmisi.

mini- Roheauditi programm:

 • hetkeolukorra hindamine 20 ketslikkuse kriteeriumi põhjal
 • muutuste vajalikkuse kaardistamine
 • eesmärkide seadmine ja tegevuskava koostamine
 • tehtud sammude hindamine

Koolituse materjalid:

*Roheauditi töötoad toimuvad projekti „Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid“ raames ning seda rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.