Käimasolevad projektid

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Vallavalitsuse projekt „Hiiumaa ettevõtluse ja avalike teenuste kättesaadavuse uuringud“

Projekti algus ja lõpp: 28.07.2023 – 15.11.2023

Rakendusüksus: RTK

Projekti toel analüüsitakse erinevaid sekkumisi teenuste kättesaadavuse, ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamiseks Hiiumaal. Seeläbi aidatakse tõhusalt ellu viia Hiiumaa ettevõtlus- ja elukeskkonna arendusprojekti „Viscosa Kultuuritehase I etapp“ ja Hiiumaa teenuste kättesaadavuse ja elukeskkonna arendusprojekti „Kättesaadavad, kvaliteetsed ja integreeritud avalikud teenused Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse hoones“.

Projekti kogumaksumus 18 024,80 eurot, millest toetus 12 617,36 eurot.

Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest.

Hiiumaa konkurentsivõime tugevdamine ja turismisihtkoha arendamine

Projekti algus ja lõpp: 01.09.2021 – 31.12.2023

Rakendusüksus: RTK

Projektiga luuakse turismiklastri juhtimisel tervikliku, kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi, teenusestandardit ja saare eripära arvestava külastuskeskkonna. Edendatakse Hiiumaa turismiettevõtluse keskkonda. Tõstetakse Hiiumaa konkurentsivõimet. Suurendatakse Hiiumaa tuntust Läänemere saarena väljaspool Eestit.

Projekti kogumaksumus 562 500 eurot, millest toetus 450 000 eurot.

Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid

01.06.2021- 31.08.2023
Rakendusüksus: EAS

Ühisprojekt “Saare ja Hiiu maakondade kui turismisihtkohtade koostööprojektid”.

Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Konkurss: Sihtkohtade arenduse koostööprojektide konkurss

Meede: Konkurss viidi läbi Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamise meetme tegevuse „Toetuse andmise tingimused turismitoodete arenduse juhtimise toetamiseks“

Projekti eesmärgid:

Projekti eesmärgiks on Saare ja Hiiu maakondade turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine eristumise ja külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste väljaarendamise kaudu (ökoturism, turvalisus, klienditeekonna ning piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus). Lisaks saarteülese arendus- ja juhtimise kontseptsiooni koostamine. Kahe maakonna turismisektori arendusorganisatsiooni jõudude ja teadmiste kokkupanekul on võimalik palju rohkem kuluefektiivselt ära teha.

Uute koostöövõrgustikul põhinevate piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete (paketid, sündmused, teenused, atraktsioonid, marsruudid, turismiteed) arendamine lähtuvalt klienditeekonna uuringu tulemustest edendab otseselt piirkonna majandust ning külastaja piirkonnas veedetud kvaliteetaja pikenemist, kuid kaudselt toetab ja tõstab kogu Eesti kui turismisihtkoha mainet ja kvaliteeti.

Projekti kogumaksumus: 100 000€

Toetuse summa: 100 000€ (32 305€ Saaremaa Vallavalitsus, 57 001€ SA Hiiumaa Arenduskeskus, 10 694€ SA Saare Arenduskeskus)
Projekti kestvus: 08.2021 – 08.2023
Kontakt: Saaremaa Vallavalitsus, Sigrid Valter, Sigrid.valter@visitsaaremaa.ee ja SA Hiiumaa Arenduskeskus, Kristel Üksvärv, kristel.uksvarav@hiiumaa.ee

Ühisprojektis osalevad partnerid: SA Saare Arenduskeskus, SA Hiiumaa Arenduskeskus ja Saaremaa Vallavalitsus (taotleja).

Lääne-Eesti biosfääri programmiala kui kestliku looduskasutusega ja rohemajandusega pilootala I etapp

01.07.2021-15.06.2023
Rakendusüksus: KIK

Kilekoti- ja plastiknõudevaba saarte kontseptsioon, BPA strateegia ja tegevuskava uuendamine.

Teavitustegevus – koolitused ja infopäevad
Teavitustegevus – teavituskampaaniad e-kanalites
Ringmajanduse töötoad noortele
Ettevõtete jäätmete kaardistamine ja tegevuskava

Projekti kogumaksumus 89 056,00 eurot, millest toetus 80 150,40 ja omaosalus 8905,60 eurot.

Lõppenud projektid

Hiiumaa veebiportaali ümberehitamine, veebipõhise visuaalse identiteedi käsiraamatu koostamine

04.2019-12.2022
Rakendusüksus: PRIA

Projekti rahastus: PRIA, Leader meetme „Arengukoostöö“ kaudu.
Projekti maksumus: 74 755,20 eurot, millest toetus 65 037,02 eurot

Projekti üldine eesmärk: Projekti peamine eesmärk on luua olemasolevale domeenile hiiumaa.ee kaasaegne ja endisest paremini funktsioneeriv koduleht. Kujundada sihipäraselt saare brändi ja identiteeti läbi veebipõhise visuaalse identiteedi käsiraamatu koostamise.

Projekti tulemusena on valminud uus veebiportaal olemasolevale domeenile hiiumaa.ee, mille uus kasutajaliides vastab tänapäeva nõudmistele, on dünaamiline, nutisõbralik, mille teksti suurust ja kontrastsust on võimalik kasutajal hõlpsasti
reguleerida (oluline omadus eakamatele ja vaegnägijatele). Võimaluste piires tuuakse uuele kodulehe sisse nii valla kui ka teiste teenuste pakkujate (praamid, lennuliiklus, visitestonia jne) kodulehtedel olemasolevat ajakohast infot kodulehtede liidestamise (andmebaasis oleva filtreeritud info jagamine) kaudu. Samuti on uuel kodulehel kiirlingid valla ja sihtkoha sotsiaalmeedia kanalitesse.

Valminud on ka Hiiumaa identiteedi stiiliraamat, mis on edaspidi aluseks kõikidele Hiiumaa turundusmaterjalide tootmisel ja vormistamisel.

 

Giidi- ja teenindusõpe Hiiumaa koolidesse

22.08.2020 – 21.08.2022
Rakendusüksus: RTK

Projekti raames koostatakse Hiiumaa kahe põhikooli (Kärdla ja Palade) õpilastele õppeprogramm giidi- ja teenindusoskuste arendamiseks, et kaasata neid külaliste vastuvõtmisse suvisel turismihooajal. Õpet viivad läbi turismi- ja teenindusala spetsialistid ning õpet korraldatakse ka väljaspool kooliruume. Õppesõitude käigus loovad õpilased uusi giidimarsruute ja külastavad teenindusasutusi.

Projekti kogumaksumus 14 300 eurot, millest toetus 12 858,56 eurot.

Kaasaegse keskkonna loomine Hiiumaa ettevõtluse arengu toetamiseks

19.03.2020 – 17.06.2022
Rakendusüksus: RTK

Projektiga luuakse ja uuendatakse ettevõtlusinkubaatori ja kaugtöökontori füüsiline keskkond hoones Vabrikuväljak 1, Kärdlas. Soetatakse vajalik mööbel ja seadmed, esitlustarvikud ning luuakse maakonna interaktiivne kaardirakendus ja rajatakse elektrooniline sisse- ja väljapääsusüsteem hoonesse ligipääsu võimaldamiseks.

Projekti kogumaksumus 352 743,29 eurot, millest toetus 183 546,22 eurot.

Hiiumaa temaatiliste matkaradade ja külastusteekondade väljaarendamine, tähistamine ja teabega varustamine ning Hiiumaa kohaturundusplaani elluviimine

01.08.2021- 17.03.2021
Rakendusüksus: RTK

Projekti tulemina on ajakohastatud nii sisult kui vormilt Hiiumaa külastuskeskkonnas teabe kättesaadavus erinevatele sihtgruppidele. Hiiumaa külastamiseks ja Hiiumaa avastamiseks on erinevaid külastusteekondi, mis annavad inspiratsiooni ja külastuspõhjuseid erinevatel aastaaegadel. On loodud süsteem, mille alusel on võimalik edaspidi teadlikult planeerida arendus– ja turundustegevusi.

Projekti kogumaksumus 107 503,71 eurot, millest toetus 80 627,78 eurot.

Hiiumaa turismi edendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine

01.07.2020 – 31.03.2021
Rakendusüksus: EAS

Projektiga viiakse läbi järgmised tegevused:
a) Töötatakse välja turismiklastri mudelid sh tehakse eeltöö ning moodustatakse Hiiumaa turismiklaster koostöös ekspertidega ning kaasates klastri loomise juurde eri osapoolib
b) Viiakse läbi turunduskampaania 2020. aasta teisel poolel eesmärgiga suve teisel poolel ja sügisel COVID19 olukorra tõttu kevadel ja ära jäänud ürituste tõttu külastuste kompenseerimiseks turismitulu teenida.

Projekti kogumaksumus: 24 910,00 eurot, millest toetus 19 928,00 eurot

Hiiumaa strateegiline turundamine

Lõppes 01.2022
Rakendusüksus: PRIA

Hiiumaa kohaturunduse strateegia väljatöötamine ja tegevuste elluviimine.

Projekti eesmärgiks oli luua strateegiadokument, mis kirjeldab kuidas läbi süstemaatilise ja eesmärgipõhise tegevuse suurendada sihtkoha tuntust ja parandada mainet, suurendada külastatavust ja väärindada kohalikku ressurssi ning oskusi.

Strateegia osana valmis detailne 3-aastane tegevuskava eesmärkide saavutamiseks.
Projekti raames valmis veebiturunduskanali www.hiiumaa.ee uue kontseptsiooni lähteülesanne, mille baasilt saab tellida veebilehe arendustööd.

Strateegiaga saab tutvuda siin: Hiiumaa_turundusstrateegia

Töö valmis Identity OÜ poolt veebruaris 2019 SA Hiiumaa Arenduskeskuse tellimusel.

Projekti kogumaksumus 35 511, 36 eurot, millest toetus 30 617,18 eurot.

Hiiumaa ettevõtlike naiste arenguprogramm

2019-2021
Rakendusüksus: PRIA

Projekti rahastas PRIA, Leader meetme „Uuenduslik kogukond“ kaudu.
Projekti maksumus 10 385,90, toetust saadi 9 347,37

Projekti üldine eesmärk: Luua Hiiumaale ettevõtlike naiste võrgustik.

Probleemi kirjeldus: Hiiumaa valla arengukava 35+ põhjal puuduvad Hiiumaal mikro- ja
väikeettevõtete koostöövormid, -kogemused ja -võimekus ning ettevõtjad üksinda ilma
avaliku sektori toeta ei suuda neid üles ehitada. Samuti tuuakse arengukavas probleemina
välja vähene ettevõtete koostöö teadus ja arendusasutustega. Üheks probleemiks on ka
ettevõtlike naiste vähene võrgustumine. Mujal maakondades on naisettevõtjate klubid ja
võrgustikud olemas.

Projekti tulemus:

 • Programmi raames toimusid Hiiumaa naisettevõtjate regulaarsed kohtumised, mille
  käigus tutvuti üksteisega, kohalike toodete ja teenustega.
 • Inspireerivad naisettevõtjad väljastpoolt Hiiumaad tutvustasid oma tooteid ja
  teenuseid, viisid läbi koolitusi ning jagasid oma ettevõtlusalaseid kogemusi.
 • Tutvustati ettevõtete ja teadusasutuste koostöö võimalusi.
 • Kohtumised ja koolitused toimusid kokku kaheksal korral.
 • Hiiumaal on olemas motiveeritud ja teotahteliste naisettevõtjate võrgustik, kes
  üksteist toetavad, ettevõtlust edasi viivad.
 • Hiiumaale tekkis juurde uusi ettevõtteid ning olemasolevad ettevõtted kasvavasid ja
  arenesid.
 • Tehakse koostööd teadus- ja arendusasutustega.
 • Noored ettevõtjad said julgust ja nõuandeid, et oma ettevõtteid luua ja arendada.
 • Naisettevõtjad peavad oluliseks meid ümbritsevat keskkonda ja selle hoidmist ning
  väärindavad kohalikke ressursse.
 • Hiiumaa ettevõtlike naiste kooskäimised jätkuvad pärast LEADER projekti lõppemist