Ettevõtjale, Toetused, Uudised

Hiiu ja Saare maakonna turismiettevõtjate eksperdi kaasamise programm

Hiiu ja Saare maakonna turismiettevõtjate eksperdi kaasamise programmi eesmärk: pakkuda turismiettevõtetele võimalust kaasata turismitoote või -teenuse arendusse valdkonna eksperte. Toetuse maksimaalne suurus ühe ettevõtja kohta on kuni 1500 EUR. Taotleja kohustub tasuma omaosalusena vähemalt 10% teenuse maksumusest.

Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis koosneb erinevatest turismiteenustest, mida Hiiumaa või Saaremaa külastaja reisil kogeb ja ostab. Eksperdi kaasamine aitab leida lahendusi turismiettevõtte tegevusega seotud arengutakistustele ja tõstab ettevõtte konkurentsivõimet, muutes teenused kvaliteetsemaks ja külastajale mitmekesisemaks.

Programmi valitakse hea arengupotentsiaaliga ja jätkusuutliku ärimudeliga ettevõtted. Programmi kandideerija äritegevusega seotud objekt või teenus, peab olema kantud Puhka Eestis andmebaasi: https://www.puhkaeestis.ee/et

Enne ettevõtetele eksperdi kaasamist selgitatakse koos ettevõtluskonsultandiga välja, milline on ettevõtte arengu jaoks oluline ja lahendamist vajav probleem ning millise valdkonna eksperti vajatakse.

Tingimused taotlejale:

 • Taotleja ettevõte on registreeritud ja tegutseb Hiiu või Saare maakonnas.
 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 2 aastat ja viimase 2 majandusaasta (2022 ja 2023) müügikäive oli kokku vähemalt 10 000 eurot.
 • Valitud ekspertteenuse pakkuja ei tohi olla ettevõtjaga seotud isik tulumaksuseaduse mõistes. Ekspertteenuse pakkuja peab olema juriidiline isik, kelle tegevusalaks on viimase 3 aasta jooksul olnud vastavas valdkonnas tegutsemine.

Abikõlbulikud kulud on:

 • Turismiettevõtete nõustamine ning töötajate koolitus, mis sisaldab turismiteenuste disaini ja/või kvaliteedijuhtimise alast nõustamist.
 • Majutusettevõtte turunduse strateegia loomine sotsiaalmeedias ja sealhulgas digiturunduse töövahendite kasutamisega seotud nõustamine.
 • Piirkonnaspetsiifiliste, kohalikul toorainel põhinevate toodete ja teenuste arendamine. Sealhulgas pakendi ja disainlahenduste väljatöötamine.
 • Omamärgitoodete arendus, mida saab müüa nii turismihooajal kui ka hooajaväliselt.
 • Sertifikaatide ja kvaliteedimärgiste alane nõustamine, mis on seotud kestliku turismi põhimõtete rakendamisega.
 • Keskkonnasõbralike ja innovaatiliste ringmajanduse lahenduste kasutuselevõtt.

 Abikõlbulikud kulud ei ole: ettevõtte jooksva majandamisega, olmetingimuste parendamisega ja põhitegevusega seotud kulud.

Programmis osalemine on sihtotstarbeline ja ettevõtete jaoks vähese tähtsusega abi (VTA).

Taotlemise protsessi kirjeldus:

 • Enne eksperdi kaasamist täidab ettevõte avalduse Google Drive vormis ja kirjeldab plaanitava nõustamisprojekti teemasid.
 • Vastava maakonna ettevõtluskonsultant võtab avalduse saatnud ettevõttega ühendust ja selgitab nõustamisprojekti sobivust ning kontrollib eksperdi tausta ja referentse.
 • Kui avalduses kirjeldatud nõustamisprojekt vastab programmi tingimustele, tuleb täita eraldi taotlus ja esitada see digiallkirjastatuna koos valitud eksperdi hinnapakkumisega. Taotlusvorm saadetakse programmi pääsenutele eraldi.
 • Taotluses tuleb kirjeldada, mille jaoks täpsemalt ettevõte soovib eksperdi abi kasutada ning milline on soovitud tulemus. Vajadusel aitab konsultant taotlusvormi täita.
 • Komisjon hindab programmis osalemise taotluse sobivust ja vastavustingimuste täitmise korral digiallkirjastatakse taotlus, millega Saare Arenduskeskus võtab kohustuse tasuda eksperdile taotluses kirjeldatud tingimustel nõustamisteenuste eest kuni 1500 eurot (koos kõigi maksudega).
 • Ettevõtluskonsultant kinnitab kirjalikult (e-kirja teel) osapooltele (ettevõttele ja eksperdile), et nõustamisprojekti taotlus on heakskiidetud. Peale kinnituse saamist võib alustada nõustamistegevustega.
 • Kui nõustamistegevused on tehtud, esitab taotleja Saare Arenduskeskusele kinnituse, et kokkulepitud tööd on eksperdi poolt teostatud ja maksekorralduse, kus on näha eksperdile tasutud omafinantseeringu maksmise info. Omafinantseering on vähemalt 10% eksperdi teenuse hinnast, mis jääb taotleja kohustuseks.
 • Seejärel esitab ekspert SA Saare Arenduskeskusele arve (kuni 1500 eurot koos kõigi maksudega), mis tasutakse ühe maksena arvel märgitud tähtajaks (tähtajaks minimaalselt 5 päeva).
 • Ettevõtja kinnitab kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldab neid vajadusel kontrollida.

Programmi kandideerimise tähtaeg on 29. märts 2024. Vastav avaldus on täitmiseks SIIN.

Kõik tegevused peaksid olema lõpetatud ja taotleja poolsed maksed teostatud hiljemalt 31.10.2024.

 KONTAKTID:

Jaanus Pihelgas, Saare Arenduskeskus, jaanus@sasak.ee, 501 7171

Angela Koit, Hiiumaa Arenduskeskus, angela.koit@hiiumaa.ee, 504 1337

 

Eksperdi kaasamise programmi toetatakse turismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide sihtfinantseerimise programmist.