Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programm (EVTP)

Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi raames nõustame potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viime ellu ettevõtlusteadlikkust tõstvaid ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi.

Programmi toel pakume Hiiumaa ettevõtlikele inimestele:

  • tasuta konsultatsioone alates äriidee formuleerimisest kuni ekspordiga alustamiseni
  • infot erinevate rahastamisvõimaluste kohta
  • abi investeerimisinfo kokkupanemiseks ja vahendamiseks investorile
  • võimalust osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel
  • võimalust osaleda mentorlusprogrammis
  • maakonna ettevõtluspäeva ja -nädalat

EVTP programmi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu fondist.

Hiiumaa PATEE programm 2020-2023

Hiiumaa PATEE programmi 2020-2023 viime ellu meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (edaspidi PATEE) abil.

PATEE programmi eesmärk on ettevõtete areng ja kasv, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi.

Hiiumaa PATEE programmi 2020-2023 eesmärk on Hiiumaa ettevõtete areng ja kasv nende konkurentsivõime suurendamiseks, ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv; noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine sh noorte omaalgatuste elluviimine nende poolt ja Hiiumaa positiivse tuntuse suurendamine elu-, ettevõtlus- ning külastussihtkohana.

Programmi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu fondist.

KOP

Kohaliku omaalgatuse programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus. Eesmärgiks on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

Kogukonna arengu meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Hiiumaal Arenduskeskus nõustab KOPi projektide esitajaid, menetleb esitatud projekte ning teostab seiret.

MATA

Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse andmise eesmärgiks on maakondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus. Toetusega aidatakse kaasa maakondade arengustrateegiate kiiremale elluviimisele.

Meedet rahastatakse regionaaltoetuse eelarvest.