Toetused, Vabaühendused

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor on avatud

Programmi “Turvalisemad kogukonnad” maakondliku toetusvooru eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Toetatakse tegevusi, millega:

  • panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu,
  • vähendatakse riskikäitumist
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejaks võivad olla

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus,
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused (saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri kinnituskiri.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot. Projektivooru maht on 11 000 eurot.

Taotlusvoor avati 1. veebruaril 2022 ja taotluste esitamise tähtpäev on 7.  märts 2022 kell 16.30.

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on kuni 01.11.2022.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee, märksõna: TUR21 toetusvoor.

Lisainfo: menetleja Kaja Sõrmus, kaja.sormus@hiiumaa.ee, telefon 5345 9558.

Toetusvooru dokumendid on üleval Hiiumaa valla kodulehel Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor – Hiiumaa vald

Toetusvooru rahastab Siseministeerium. Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru läbiviijaks Hiiumaal on alates 2018. aastast Hiiumaa vallavalitsus.

Kogukondliku turvalisuse 2021 toetusvooru üldtingimused

Hiiumaa valla toetusvooru tingimused 2021

Taotlusvormid:

TUR taotlusvorm 2021

TUR eelarve vorm 2021