Ettevõtjale

Lääne-Eesti märgalade tervisetoodete hetkeolukorra analüüs 14.02.2020

Lääne-Eesti biomajanduse tegevuskava loomise käigus tuvastati märgalade ressursid, millel on potentsiaali tervisetoodete tootmises kasutamiseks. Selle lähemaks analüüsiks algatasid Lääne-Eesti maakonnad ühiselt märgalade loodusressursside baasil toodetavate tervisetoodete analüüsi.

Analüüsi eesmärk on anda ülevaade Lääne-Eesti märgalade loodusressursside kasutamisest, tootmise ja turustamise väljakutsetest ning kasutamise potentsiaalist tervisetoodete tootmiseks ning võimalustest kasutamise soodustamiseks suurema lisandväärtusega toodete tootmiseks. Analüüsi viis läbi Civitta Eesti AS koostöös Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsi-keskusega (TERE KK). Analüüs viidi läbi jaanuar-veebruar 2020.

Kuigi märgaladelt on võimalik saada erinevat tüüpi ressurssi, siis keskendub antud analüüs ainult tervisetoodete sisendiks ja terviseteenuste osutamiseks kasutataval toorainel. Sealhulgas on analüüsist välistatud märgalade baasilt teenuse osutamine (nt räätsamatkad märgaladele vms).

Analüüs hõlmab järgmisi märgalade ressursse:

• Ravimuda

• Balneoloogiline turvas

• Rabamarjad

• Rabataimed

• Rabavesi

• Vetikad (rabajärvedest)

Tervisetoodetena käsitleti antud analüüsi raames ilu- ja kehahooldustooteid ja tervisetoitu (nt raviteed, nn supertoit). Lisaks olid analüüsiga hõlmatud loodusressursside baasil spaades osutatavad ravi- ja kehahooldusprotseduurid. Kuigi analüüs hõlmas kõiki Eestis tegutsevaid tervisetoodete tootjaid, siis ressursi kättesaadavuse ja spaateenuste osutamise analüüsimisel keskenduti ennekõike Lääne-Eesti maakondadele (st Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa).

 

Analüüs katab järgmisi analüüsiteemasid:

• Väärtusahela osapooled ja seosed teiste valdkondadega

• Probleemid ja väljakutsed

• Kasutusel olevad tehnoloogiad

• Tööhõive

• Ärimudelid

• Tarbimine

Analüüsiraport koosneb kolmest kesksest peatükist. Esimeses peatükis on kirjeldatud loodusressursside väärtusahelad ning tegevus erinevates etappides, sh esinevad kitsaskohad. Teises peatükis on esitatud ülevaade globaalsetest turutrendidest, Eesti tervisetoodete tootjate majanduslikust olukorrast ja kasvupotentsiaalist majandusnäitajate analüüsi ja ankeetküsitluse põhjal. Sellele lisandub ülevaade üldisest valdkondlikust statistikast. Viimases ehk kolmandas peatükis võetakse kokku analüüsi käigus tuvastatud väljakutsed ja kitsaskohad ning võimalikud lahendused nende adresseerimiseks.