Uudised

Pooled uuringus osalenud Hiiumaa ettevõtjad kasutavad oma tootmisjääke uuesti enda tootmises

Hiiumaa ettevõtete jäätmete kaardistus ja uuring

SA Hiiumaa Arenduskeskus tellis uuringu „Hiiumaa ettevõtete jäätmete kaardistus ja tegevuskava aastateks 2023-2025 ringmajanduse edendamiseks Hiiumaal“. Uuringu teostas Materjalivoog OÜ ning selle valmimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Valminud uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Hiiumaa ettevõtete jäätmetekkest ja seejärel pakkuda välja tegevuskava aastateks 2023-2025, mis annaks suuniseid, kuidas väärindada Hiiumaal jääke efektiivsemalt ja edendada piirkonnas ringmajandust. Hiiumaa peamiseks väljakutseks aga ka võimaluseks on saare eraldatus mandrist ning sellest tulenevalt oleks ringmajandus ning sümbioos kohalike ettevõtete vahel Hiiumaale ainuõige valik.

Uuringu lähteülesanne koosnes kahest osast: esiteks kaardistada Hiiumaa ettevõtete jäätmeteke, et mõista, mis materjale tekib, mis koguses ja mis neist hetkel edasi saab. Teine osa hõlmas saadud andmete baasil tegevuskava koostamist aastateks 2023-2025, et vähendada Hiiumaal jäätmeteket ja edendada ringmajandust. Kaardistuse käigus oli eesmärgiks kaardistada kokku 50 Hiiumaa kõige suuremat ja aktiivsemat ettevõtet.

„Olen väga tänulik Hiiumaa ettevõtjatele, kes osalesid uuringus ning võtsid aega küsimustikule vastamiseks“, ütles Arenduskeskuse juhataja Liis Lukas. „Ettevõtetele saadetud küsimustikule saime vastajaid oodatust vähem, kuid sellest hoolimata olid ettevõtete vastused põhjalikud ning võimaldasid teha järeldusi“, lisas Lukas. Kaardistamise käigus selgus, et kuigi enamikul küsitletud ettevõtetest on olemas leping jäätmekäitlejaga ja suur osa ettevõtetest viib jäätmeid ka ise jäätmejaama, siis suures osas puudub ettevõtetel teadlikkus, mis nende jäätmetest edasi saab. Vastanutel tekib erinevaid jäätmeid, kõige levinum on papp ning segapakend, mida eraldi kogutakse. Enamikes kaardistatud ettevõtetes tekib biojäätmeid ning võib väita, et ettevõtete teadlikkus biojäätmete osas on kõrge ja võimalusel ning piisavate mahtude korral püütakse neid jäätmeid ka väärindada.

Pooled vastanutest kasutavad oma tootmisjääke uuesti enda tootmises. Üks peamisi põhjuseid, miks ettevõtted hetkel oma jääke ei väärinda, peitub võimekuses leida materjalile soovija. Lisaks toodi välja, et see on ajamahukas ettevõtmine ning paljud ei näe oma tootmisjääke väärtuslikena. Mitmetel ettevõtetel oleks valmisolek oma jääke sobivuse korral kas müüa või siis ära anda, kuid seda olenevalt tingimustest.

Uuringu teostanud Materjalivoog OÜ esindajad tulevad Hiiumaale uuringu tulemusi tutvustama, anname sellest teada lähiajal.

Tutvu uuringuga SIIN

 

Uuringu tellis Sihtasutus Hiiumaa Arenduskeskus, koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ning kaardistuse viis läbi ja tegevuskava koostas Materjalivoog OÜ.