Ettevõtjale

Pöördumine Hiiumaa majanduse edendamiseks

Hiiumaa Arenduskeskus, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa Turismiliit ja Hiiumaa Vallavalitsus saatsid täna riigile ühispöördumise Hiiumaa majanduse edendamiseks.

Hiiumaa majanduse kiireks turgutamiseks ja nii tööandjate kui töötajate abistamiseks on alla kirjutanute nägemuses vaja täiendavalt:

 • Luua Lääne-Eesti saartele Ida-Viru ja Kagu-Eesti programmile analoogne programm, kus töökohtade loojaid toetatakse või rahastada analoogset tegevust Hiiumaa koostöökogu ettevõtlusmeetme täiendava rahastamise kaudu.
 • Parandada Hiiumaa kaugtöövõimalusi – kiire internetivõrgu kiire väljaehitamine, mis võimaldaks kriisiajal rakendunud kaugtööga jätkata püsivalt paljudel, kes jagavad oma elu Hiiumaa ja Tallinna vahel.
 • Toetusmeetmetes pöörata tähelepanu väikeettevõtetele ja FIEdele.
 • Anda Kredexile võimekus laenu andmiseks otse, et tuua Hiiumaale välisinvesteeringuid. Välisinvesteeringute toomisel oluline kiire tagasiside võimalikule investorile. Välisinvesteeringutega on seotud tööstusettevõtted, mida Hiiumaal on majanduse mitmekesistamiseks ja töökohtade loomiseks vaja.
 • Pikendada Töötukassa töötasuhüvitise perioodi.
 • Luua Töötukassa meede töötute kaasamiseks tööjõuturule omavalitsuse kommunaalmajanduse kaudu. Oluline on töötuks jäänute tööharjumuse ja sotsiaalse kaasatuse säilitamine kahanenud majanduse ajal. Nö hädaabitöid on võimalik omavalitsusel efektiivselt organiseerida, kui vaadatakse üle tänased ümberõppe ja töötute aktiveerimise tingimused.

Soovime, et kriisi leevendamiseks valitsuse poolt kavandatud meetmeid, mida viiakse ellu lisaeelarve kaudu, suunataks nii Hiiumaale kui teistele Eesti piirkondadele täpselt, eesmärgipäraselt ja mõõdetavate tulemuste saavutamiseks.

Kohalik omavalitsus ja Hiiumaa ettevõtjad on valmis kaasa lööma Hiiumaa majanduse edendamiseks rakendatavate meetmete väljatöötamisel.

 

Pöördumise täistekst:

Pöördumine Hiiumaa majanduse edendamiseks

Hiiumaa hindab valitsuse poolt osaks saanud eritähelepanu võitluses Covid-19 viirusega ja jagab eriolukorda juhtiva valitsuskomisjoni seisukohta, et inimeste tervis peab käesolevas kriisis olema esimene prioriteet.

Praegune kriis on selgelt välja toonud Hiiumaa eripärad võrreldes teiste Eesti piirkondadega, kuid teisalt pakub hea võimaluse saare majanduse ümberstruktureerimiseks ja uutele alustele viimiseks.

Hiiumaa majanduslike eripärade mõistmiseks soovime tähelepanu juhtida järgmistele asjaoludele:

 • Saareline elu ja hooajalisus – Hiiumaa elu lahutamatud osad. Rahvastikuregistri andmed ja tegelik Hiiumaal viibijate arv erinevad. Suvekuudel saare elanikkond hinnanguliselt kahekordistub.
 • Elanikkond – nagu enamikes Eesti piirkondades, on elanike arv langenud ka Hiiumaal tervikuna. Tööealisi on rahvastikuregistri andmetel 6128 ehk 64%
 • Majanduse struktuur – Hiiumaal tegutseb 13 ettevõtet, kus on üle 20 töötaja – nende seas viis plastiettevõtet, kus töötab 2019. aasta lõpu seisuga töötab kokku 400 töötajat. Kõik 13 suuremat ettevõtet kokku annavad tööd 817le töötajale. Paljude väikeettevõtete majandusmudel on üles ehitatud teenindusvaldkonnale. Hiiumaa töötajate struktuuri iseloomustab suur pendelränne: käiakse tööl mandril ja lähemates välisriikides. 2019. aasta lõpu seisuga on statistikaameti andmetel Hiiumaal kokku 1938 majandusüksust. Kokku töötab nendes 2465 inimest. 2019. aastal maksid Hiiumaa ettevõtted 12,2 miljonit tööjõumakse, 19,5 miljonit riiklikke makse.
 • FIEde osakaal Hiiumaa majandusüksuste hulgas on Eesti keskmisest suurem – kui Eestis moodustab FIEde osakaal 15% majandusüksustest, siis Hiiumaal on neid lausa veerand kõigist.
 • Hiiumaa ettevõtetest suure osa moodustavad mikroettevõtted, mis on valdavalt pereettevõtted. Valdav osa turismiettevõtetest peab ellu jäämiseks tegelema mitme tegevusalaga ja seega ei ole ka EMTAK-kood seotud ettevõtte kõigi tegevusaladega.

Soovime, et kriisi leevendamiseks valitsuse poolt kavandatud meetmeid, mida viiakse ellu lisaeelarve kaudu, suunataks nii Hiiumaale kui teistele Eesti piirkondadele täpselt, eesmärgipäraselt ja mõõdetavate tulemuste saavutamiseks.

Hiiumaa majanduse kiireks turgutamiseks ja nii tööandjate kui töötajate abistamiseks on meie nägemuses vaja täiendavalt:

 • Luua Lääne-Eesti saartele Ida-Viru ja Kagu-Eesti programmile analoogne programm, kus töökohtade loojaid toetatakse või rahastada analoogset tegevust Hiiumaa koostöökogu ettevõtlusmeetme täiendava rahastamise kaudu.
 • Parandada Hiiumaa kaugtöövõimalusi – kiire internetivõrgu kiire väljaehitamine, mis võimaldaks kriisiajal rakendunud kaugtööga jätkata püsivalt paljudel, kes jagavad oma elu Hiiumaa ja Tallinna vahel.
 • Toetusmeetmetes pöörata tähelepanu väikeettevõtetele ja FIEdele.
 • Anda Kredexile võimekus laenu andmiseks otse, et tuua Hiiumaale välisinvesteeringuid. Välisinvesteeringute toomisel oluline kiire tagasiside võimalikule investorile. Välisinvesteeringutega on seotud tööstusettevõtted, mida Hiiumaal on majanduse mitmekesistamiseks ja töökohtade loomiseks vaja.
 • Pikendada Töötukassa töötasuhüvitise perioodi.
 • Luua Töötukassa meede töötute kaasamiseks tööjõuturule omavalitsuse kommunaalmajanduse kaudu. Oluline on töötuks jäänute tööharjumuse ja sotsiaalse kaasatuse säilitamine kahanenud majanduse ajal. Nö hädaabitöid on võimalik omavalitsusel efektiivselt organiseerida, kui vaadatakse üle tänased ümberõppe ja töötute aktiveerimise tingimused.

Toetame Saaremaa ja Muhumaa ettevõtjate ühispöördumise punkte:

 • Kompenseerida 70% ulatuses katkenud tulubaas kuude kaupa käesoleval turismihooajal, võttes aluseks nende möödunud kahe aasta 2018 ja 2019 samadel perioodidel deklareeritud keskmist maksustatud tulu, kuni piirangute lõppemiseni.
 • Pikendada töötukassa kompensatsiooni meetmeid vähemalt eriolukorra lõpuni ja ajani, millal piirangute ja kriisi tõttu tegevuse peatanud ettevõtetel on võimalik taas klienditeeninduse ja müügitegevusega alustada.
 • Kuulutada karantiini perioodiks moratoorium kommunaalmaksetele (elekter, vesi, prügivedu) ja kompenseerida need osaliselt ettevõtetele.
 • Toetada ettevõtteid riigieelarvest panga intresside maksmisel käesoleva turismihooaja lõpuni.

Oleme kohaliku omavalitsuse ja Hiiumaa ettevõtjatega valmis kaasa lööma Hiiumaa majanduse edendamiseks rakendatavate meetmete väljatöötamisel, sest teame Hiiumaa olukorda ning vajadusi.

Hiiumaa Arenduskeskus

Hiiumaa Ettevõtjate Liit

Hiiumaa Turismiliit

Hiiumaa Vallavalitsus