Ettevõtjale, Toetused, Uudised, Vabaühendused

Tänasest saab taotleda toetust maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 22. jaanuaril taotlusvooru, millest on taas võimalik taotleda raha maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide täitmiseks. Riik suunab järgneval, 2024-2027 taotlusperioodil kokku 25 miljoni eest lisatuge, et aidata ellu viia kohaliku elu edendamiseks seatud eesmärgid. 2024. aasta taotlusvooru eelarve on  7 366 836 eurot.

„Igal maakonnal on palju erinevaid arendusvajadusi ja väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja ressursse,“ nentis regionaalminister Madis Kallas. „Selleks, et maakonna arengustrateegia toetuse abil saada nähtavat mõju ja et oleks edasiminek ühe või teise väljakutse lahendamisel, kavatseme edaspidi koostöös maakondadega suunata toetusvahendeid sihitumalt nende arengustrateegia kindlatele valdkondadele. Tänaseks sõlmitud kokkulepetest paistavad näiteks teiste seas silma ettevõtluskeskkonna ja avalike teenuste arendamise soov,“ selgitas Kallas.
Toetust vajavate valdkondade valimisel lähtutakse iga maakonna arengustrateegiast ning tuginetakse riigi regionaalse arengu tegevuskava seireinfole. „See aitab esile tuua need kohad, kus maakonna areng vajaks hoogustamist,“ selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu nõunik Julia Troitskaja. Ta lisas, et kokkuleppe saavutamiseks on oluline maakondliku arendusorganisatsiooni nägemus, millises valdkonnas on vaja ühiste arendustegevustega alustada. „Teemade kokkuleppimise järgselt valitakse välja parimad maakonna terviklikku arengut silmas pidavad projektid, mis esitatakse toetuse saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele,“ selgitas Troitskaja.

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaatori Tiina Loorandi sõnul on taotlusvoorus oodatud osalema kohaliku omavalitsuse üksused, mittetulundusühingud, sihtasutused, äriühingud, riigiasutused või avalik-õiguslik ülikoolid, kes on taotlejaks märgitud maakonna arengustrateegia tegevuskavas. „Toetuse andmise eesmärk on pakkuda kohaliku omavalitsuse üksustele nende ühisel ülesannete täitmisel täiendavat riigi tuge maakonna arengustrateegias määratud eesmärkide saavutamisel vastavalt riigi ja maakonna esindajate dialoogi käigus kokku lepitud teemadele,“ rääkis Loorand.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest. Meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (PEEK), Interregi ja Horizon programmide projektide kaasfinantseerimise puhul on toetuse maksimaalne määr 100 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

Hiiumaal on ministeeriumi ja Hiiumaa Arenduskeskuse vahelise dialoogi tulemusel saavutatud järgmised kokkulepped:
1) kokkulepitud teema – „Majandusareng“;
2) kokkulepitud tulemusnäitaja – „Tugitegevustest ja -teenustest on kasu saanud vähemalt 80 majanduslikult aktiivset ettevõtet“;
3) täiendav kokkulepe – projektiideede arendamise või valiku protsessis kaasatakse protsessi avaliku sektori kõrval ka ettevõtjaid või nende esindusorganisatsioone.

Sellest tulenevalt on Hiiumaa arenduskeskuse juhataja 04.12.2023 käskkirjaga nr 4.3-1/1/2023/5 moodustanud komisjoni, kuhu kuuluvad ettevõtjad Kulvo Pendra, Andrus Ilumets, Kaja Antons ja Anu Pielberg, kes on kaasatud projektiideede arendamise ja projektide valiku protsessi.

Toetust rahastatakse riigi eelarve vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Taotlusvooru kontakt:

Tiina Loorand
RTK teenusekoordinaator
Tel. +372 663 1888
E-mail tiina.loorand@rtk.ee

Liis Lukas
Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja
tel 511 5788
liis.lukas@hiiumaa.ee

Kaja Sõrmus
MATA koordinaator
tel 5345 9558
kaja.sormus@hiiumaa.ee