Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avas 15. novembril 2021 taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid said esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2022. aastal. Taotlusvoor lõppes 15. veebruaril 2022 ja toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.

Hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatud vahendite kasutamise aluseks on alates 2019. aastast Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud määrus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse andmise tingimuste ja korra kohta.

Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut. Alates 15. novembrist 2021 sai taotleda riigilt toetust selleks koostatud maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks.

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) määrus on kinnitatud 30. aprillil 2019.

2022. aastal toimub ainult üks taotlusvoor (MARO ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks):

2022. november 2021 – 15. veebruar 2022

Taotlused esitada digiallkirjastatult aadressile arenduskeskus@hiiumaa.ee hiljemalt 17. jaanuariks 2022.

Taotluse vorm

Arenduskeskus esitab Hiiu maakonna ettepaneku 15. veebruariks 2022 RTK-le.

2022. aasta vooru nimekirjad saaksid RTK komisjoni poolt kinnitatud hiljemalt 13. aprillil.

2022. aasta taotlusvooru esialgne eelarve on 8,4 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse iga maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel. Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool.

Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €).

Maksimaalne toetuse määr on 75% abikõlblikest kuludest. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020″ eesmärkidesse;
  • panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;
  • sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;
  • on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga).

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

Loe toetusmeetme kohta lähemalt siit: www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t1

Täiendav info RTK veebilehel: https://rtk.ee/meede-maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Lisainfo:

Tiina Loorand
663 1888
tiina.loorand@rtk.ee

Kaja Sõrmus
tel 5345 9558
kaja.sormus@hiiumaa.ee