Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab 15. detsembril 2022 taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid saavad esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2023. aastal. Taotlusvoor sulgub 15. veebruaril 2023. Toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.

Hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatud vahendite kasutamise aluseks on alates 2019. aastast Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud määrus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse andmise tingimuste ja korra kohta.

Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut. Alates 15. detsembrist 2022 saab taotleda riigilt toetust selleks koostatud maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks.

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) määrus on kinnitatud 30. aprillil 2019.

2023. aastal toimub üks taotlusvoor (MARO ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks):

15. detsember 2022 – 15. veebruar 2023

Taotlused esitada digiallkirjastatult aadressile arenduskeskus@hiiumaa.ee hiljemalt 16. jaanuariks 2023.

Taotlusvorm 2023

Arenduskeskus esitab Hiiu maakonna ettepaneku 15. veebruariks 2023 RTK-le.

2023. aasta vooru nimekirjad saaksid RTK komisjoni poolt kinnitatud hiljemalt 13. aprillil.

2023. aasta taotlusvooru esialgne eelarve on 7,12 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse iga maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel. Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool.

Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €).

Maksimaalne toetuse määr on 75% abikõlblikest kuludest. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;
  • sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;
  • projekti rahastamise allikaks on tegevuskavas märgitud MATA või ei ole määratud muud kindlat rahastamisallikat;
  • projektiga panustatakse vähemalt ühe määruse § 1 lõikes 5 nimetatud mõõdiku sihttaseme saavutamisse;
  • on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga);
  • projekt ei ole vastuolus riigieelarve seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud strateegiliste arengudokumentidega.

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Täiendav info RTK veebilehel: https://rtk.ee/meede-maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Lisainfo:

Tiina Loorand
663 1888
tiina.loorand@rtk.ee

Kaja Sõrmus
tel 5345 9558
kaja.sormus@hiiumaa.ee