Ettevõtjale

Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030

Hiiumaa vallavolikogu kinnitas 18.03.2021 istungil Hiiumaa ja Saare arenduskeskuste initsiatiivil ja Hiiumaa vallavalitsuse eestvedamisel valminud Hiiumaa energia- ja kliimakava, mis on tulevikku suunatud strateegiline dokument. Selle eesmärk on ennekõike keskkonnasõbralik ja -säästlik käitumine, selle teadvustamine ning aina enam roheenergia kasutamine.

Hiiumaa energia- ja kliimakava ei ole ruumiline kava ning ei sätesta ei tuulepargi ega ka võimaliku elektriliini asukohta. Dokument vaatleb strateegilise arengu võimalusi, kuidas saavutada visioonis sõnastatud seisund ja kavas püstitatud eesmärgid, ennekõike süsinikuheite vähendamine. Kõige olulisem on teadvustada, kuidas vähendada meie paratamatult tekitatavat jalajälge ja kus omavalitsus saab oma tulevastes valikutes olla eeskujuks ülejäänud hiidlastele.

Kavas toodud eesmärgid on kohati suuremad kui hetkel riigi kehtivas kavas, seda seetõttu, et riigi kava käsitleb Eestimaad tervikuna ja selles võtmes on Hiiumaa kindlasti eespool nii mõnestki piirkonnast. “Käitudes Hiiumaal keskkonnasõbralikult ja -säästlikult, säästame ka Ida-Virumaad – me ei saa enam kaua fossiilsete kütuste ja materjalide najal elada,” ütles vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak. “Kui me ei mõtle suurelt, siis ei juhtu midagi – kava on ambitsioonikas ja väljakutse meile kõigile.”

 

Miks energia- ja kliimakava?

Hiiumaa vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjonilt on 8. juunil 2020 tulnud ettepanek lisada valla arengukavasse peatükki “5. Keskkonnahoid ja -teadlikkus” tegevustena:

1) töötada välja meetmed kliimamuutusega kohanemiseks,

2) energeetika arengukava koostamine (pikas perspektiivis on sellest rohkem tulu kui kulu).

Arengukava ettepanek kinnitati.

Samal ajal komisjoni ettepanekuga tegi Lääne-Eesti investorkonsultant ettepaneku hakata koostama energiakava. Rahastus tuli Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horisont 2020 raames välja töötatud rahastusinitsiatiivist EUCFist, Hiiumaale tähendas see omaosaluse tasumist 4000 eurot, mis omakorda jagunes kaheks: pool arenduskeskuselt riigi rahastatavast PATEE programmist ja pool valla eelarvest.

“Kui tavapäraselt on Hiiumaa paljuski teistest maas – anname teistele ruumi eksida ja katsume õppida nende vigadest – siis see kava on üks esimesi Eestis,” ütles Monika Pihlak. Hiiumaa vallavalitsuse poole on pöördunud Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes rahastab järgnevaid kliimakavasid, mida hakkavad üsna pea koostama ka teised omavalitsused. “Meie poole on pöördunud ka teised omavalitused, saamaks nõu, kuidas seda teha. Seega oleme selle kavaga viinud Hiiumaa Eestis ettepoole ja eeskujuks teistele.”

Energia- ja kliimakava põhimõtteid on juba kasutatud Dagöplasti jääksoojuse kasutamise projekti ja Green Destinations kvaliteedimärgise taotlemise juure. Samuti saab see olema abiks Palade spordihalli rekonstrueerimise taotlemisel CO² meetmest.

Ka Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi eelistus ja suurim tähelepanu saab olema roheenergia. Eile vastu võetud kava on aluseks uute rahastustaotluste esitamisel selles valdkonnas.

Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030