Ettevõtjale, Uudised

Hiiumaa tulevikustsenaarium nr 2

Hiiumaa Arenduskeskus tellis uuringu Hiiumaa majandusliku potentsiaali hindamiseks. Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendus­uuringute keskuse (RAKE) majandus­teadlased vaatlesid praegust olukorda ja tegid omalt poolt ettepanekud, mida saare tuleviku kujundamisel arvesse võtta.
Uuringu raames koostati Hiiu saare majanduslikud tulevikustsenaariumid, mis saare erinevate tegevusmudelite, sealhulgas kohaliku omavalitsuse tegevuse puhul võiksid rakenduda. Stsenaariumite raames hinnati mõjutegureid, mis majanduse arengu kujunemisel rolli mängivad, nagu näiteks regionaalpoliitika fookus, valitsemise tüüp, transpordipoliitika, energiapoliitika, jm. Ilmestamaks erineva majandamise mõjusid Hiiumaa tulevikule, loodi neli tulevikustsenaariumit pealkirjadega “Las jääda nii, kuis on”, “Igaüks kestab enda eest”, “(Roheliselt) kestlik Hiiumaa”, “Ökohiidlane”. Need ei ole tuleviku prognoosid, vaid lood tõenäolistest tulevikest.

 

Igaüks kestab enda eest (pessimistlik tulevik)

Kuigi üldine tulevikusuund on selle stsenaariumi puhul tugevalt keskkonnasäästlik, jäävad uued tehnoloogiad ja lahendused Hiiumaa jaoks kalliks ja see avaldab negatiivset mõju olemasolevatele tööstusharudele – tööstus­ettevõtted hääbuvad, sest keskkonna­säästlikud lahendused tulevad kõne alla vaid suure tegevusmahu korral, mida Hiiumaal ei ole.

Stsenaariumit ilmestab suuremahuline saare bioressursside kasutamine. Jätkuvalt koondub elu suurematesse keskustesse ja tööpuudus Hiiumaal suureneb. Valitsemine on tsentraalne ja suuremad otsused tehakse jätkuvalt riigi tasandil. Taristu arendamiseks tehakse mahukaid investeeringuid targa võrgu, kiire interneti, lennujaama, sadamate ja ka kergliiklusteede arendamiseks. Energia­poliitikas tuginetakse kohalikule tootmisele koos teiste lahendustega. Võimalusena nähakse selles stsenaariumis riigipoolseid toetusi bioressursiga tegelevate ettevõtete toetamisel ning ökoloogiliste toodete ja teenuste arendamist ning riskina ringmajanduse vähesust, plastiklastri kadumist ja süvenevaid keskkonna­probleeme. Eesti kui rohelise riigi bränd pärsib Hiiumaal majandustegevuse arenemist. Kuna selle stsenaariumi puhul on põhirõhk kohaliku bioressursi väärindamisel, siis on peamised kasvuvaldkonnad põllu­majandus (müügitulu kasvuprognoos 20–30%) ja meremajandus (müügitulu kasvuprognoos 12–17%). Oluline on silmas pidada, et selle stsenaariumi puhul on suurem osakaal ise­varustatusel, mis tähendab, et kasvuvald­kondade kasvu­prognoosid jäävad prognoositust madalamaks, sest kohalik turg on piiratud.

SKP täiendav kasv selle stsenaariumi puhul oleks hinnanguliselt ca 1% ja valla aasta­eelarve suureneks mõnesaja tuhande euro võrra.
Üldiseloomustus sellele stsenaariumile oleks: hea taristu, madal kestlikkus.

 

Uuringu valmimist, stsenaariumi koostamist ning karikatuuri loomist toetas Hiiumaa PATEE programm ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Karikatuuri autor: Valdek Alber