Toetused, Uudised, Vabaühendused

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. aasta taotlusvoor on avatud

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2024. aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini 2024 kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi ehk TMS kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru eesmärk on:

  • kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine;
  • kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõttel elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärgi saavutamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

  • esmalt kogukonnasiseste, kogukondade vaheliste ning kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamine elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh koostöös kogukonnaga kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks
  • eelmises punktis nimetatud tegevuse tõendatud täitmise järgselt elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimine, teenuste tellimine (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamine, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Projekti elluviimise periood on 11. aprill 2024 kuni 31. mai 2025. a.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud ja põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või seltsingulepingu alusel avalikes huvides tegutsev seltsing.

Omafinantseeringu nõuet ei ole.

Taotlusega koos tuleb esitada:

  • kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri (vorm leitav siit);
  • Päästeameti vormikohane kinnituskiri (vorm leitav siit);
  • vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;
  • kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine peab olema laiapõhjaline ning lähtuma kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõtetest ning eeldab laiapindset partnerite kaasamist ja osalemist, sh piirkondlikud kogukonnad, kohalik omavalitsus ja Päästeamet ning vajadusel teised asjassepuutuvad riigiteenuste pakkujad (erinevad ametid), eraettevõtjad ja vabaühendused.

Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad. Ühe kohaliku omavalitsuse territooriumilt võivad taotluse esitada ka mitu taotlejat, kuid see peab olema kohaliku omavalitsusega läbi arutatud ja omavalitsuse kinnituskirjas märgitud. Maksimaalne toetussumma kohaliku omavalitsuse kohta on arvutatud baaseelarve komponendi, sisemajanduse koguprodukti (SKP) elaniku kohta ning rahvastikuregistris elanike arvu osakaalu vastavas kohalikus omavalitsuses põhjal, vastavalt toetuse jaotusele. (Jaotus leitav siit).

Rohkem infot: https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif24/

Kerstin Rei, KÜSK koordinaator Kerstin.Rei@kysk.ee, +372 5854 5754