Uudised

MATA 2023 taotlusvoor avaneb 15. detsembril

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avab 15. detsembril 2022 taotlusvooru, kuhu maakondlikud arendusorganisatsioonid saavad esitada ettepanekuid riigi toetusele maakondlike arengustrateegiate tegevuste täitmiseks 2023. aastal. 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) eesmärgiks on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavuse parendamine. Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

Toetuse taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool.

Projekt peab vastama korraga kõigile järgmistele kriteeriumidele:

1) projektiga panustatakse vähemalt ühe määruse § 1 lõikes 5 nimetatud mõõdiku sihttaseme saavutamisse;

2) projektiga panustatakse maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse;

3) projekt ei ole vastuolus riigieelarve seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud strateegiliste arengudokumentidega;

4) projekt on maakonna arengustrateegia tegevuskavas;

5) projektil on vähemalt maakondliku ulatusega mõju ning Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju;

6) projekti rahastamise allikaks on tegevuskavas märgitud MATA või ei ole määratud muud kindlat rahastamisallikat.

Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 30 000 eurot ja põhivarainvesteeringute projekti puhul 50 000 eurot.
Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

2023. aasta taotlusvooru esialgne eelarve on 7,12 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. 2023. aasta Hiiu maakonnale eraldatav summa on 238 247 eurot ning toetust rahastab Rahandusministeerium riigieelarvest.
Hiiumaal on MATA toetusmeetme rakendusüksus Hiiumaa Arenduskeskus.

Arenduskeskus ootab taotlusi digiallkirjastatult aadressile arenduskeskus@hiiumaa.ee hiljemalt 16. jaanuariks 2023.

Esitatud taotlusi hindab Hiiumaa Arenduskeskuse poolt loodud sõltumatu komisjon ning komisjon esitab oma ettepanekud toetuste saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK), kes teeb taotluste rahastamise kohta lõpliku otsuse. Arenduskeskus esitab Hiiu maakonna ettepaneku 15. veebruariks 2023 RTK-le.

2023. aasta vooru nimekirjad saaksid RTK komisjoni poolt kinnitatud hiljemalt 13. aprillil.

Täiendav info RTK veebilehel: https://www.rtk.ee/meede-maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede
ja lisainfo ning taotlusvorm Arenduskeskuse veebilehel: https://hiiumaaarenduskeskus.ee/vabauhendused/mata/