Turism, Uudised

Pärandihoid ja turismi strateegiline juhtimine tõstsid Hiiumaa rohesaarena kuldtasemele

Rahvusvaheline kestliku turismi organisatsioon Green Destinations omistas Hiiumaale kvaliteedimärgise kuldtaseme. Kvaliteedimärgis kehtib 1. juulini 2025.
„Kuigi see on eelkõige turismivaldkonna kvaliteedimärgis, hinnati auditiga kogu saare kestlikku toimimist. Tulemus on suurepärane, kuid meie töö loomulikult jätkub. Teame oma kitsaskohti nüüd veelgi paremini ja jätkame Hiiumaa arendamist rohesaarena nii kohalike elanike jaoks kui saare külastajatele,“ ütles Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja.

„Hiiumaa on oma olemuselt rohesaar ja on seda olnud läbi aegade. Me ise ei oska võib-olla kõike selles võtmes veel näha ja esile tõsta, sest see meie loomulik elu osa. Tunnustus on meile väga oluline ja õpetab oma tegemisi hindama ka keskkonnahoiu vaatenurgast. Reisijate ja rändurite roheteadlikkus aina kasvab, üha rohkem tehakse otsused selle põhjal, mil määral sihtkoht arvestab kestlikkuse põhimõtteid,“ ütles Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Hea meel on tal selle üle, et ka Saaremaa saavutas kuldtaseme. „Edendame ühiselt sihtkohtade ülest rohesaarte kontseptsiooni ja oleme koos tugevamad ning jätkusuutlikumad. Koostöö Saaremaaga oli ka audiitori raportis tugevusena esile tõstetud.“

Tuginedes audiitorhinnangule, on Hiiumaa tugevused turismisihtkohana säästlik ümberkäimine loodus- ja kultuuripärandiga turismiteenuste pakkumisel ning turismi strateegiline juhtimine. Tugevuseks on ka kestlikkuse edendamine ettevõtetes, kohalike teenuste reklaamimine ja ettevõtjate toetamine. „Hiiumaa jäätmekäitlus, just turistidele suunatud, on hea näide kõikidele Eesti sihtkohtadele,“ on hinnangus välja toodud. Samuti, et Hiiumaal hoitakse kohalikku kultuuri ning loodust au sees, selle jagamiseks kasutatakse iga võimalust nii läbi kohaliku toidu, ürituste kui ka külastuskohtade. Kohalik omavalitsus on võtnud turismi prioriteediks ning teeb selle arendamiseks tihedat koostööd kohalike ettevõtetega. Hiiumaa üheks suurimaks kitsaskohaks turismivaldkonnas on hooajalisus, hajutamismeetmed on olemas, kuid ei too sihtkohale veel soovitud tulemusi.

Rahvusvaheliste keskkonnaaudiitorite hinnang sihtkohale tervikuna on jaotatud viieks tasemeks, madalamalt loetledes pronks-, hõbe-, kuld-, plaatinatase ja kõige kõrgemana sertifitseeritud rohesihtkoha tase.
Lisaks Hiiumaale ja Saaremaale tõusid taseme võrra ka teised Eesti sihtkohad: Pärnumaa ning Rakvere pronkstasemelt hõbedale, Lahemaa kuldtasemelt plaatinatasemele. Järvamaa säilitas hõbeda. Hinnang Tartumaale tuleb augustis.
Eesti rohelised sihtkohad rahvusvahelise rohesihtkohtade võrgustiku Green Destinations veebilehel: https://www.greendestinations.org/home/about/destinations-collection/.

Roheliste sihtkohtade võrgustiku Green Destinations auhinna- ja sertifitseerimisprogramm esitab omavalitsustele, maakondadele, piirkondadele ja kaitsealadele väljakutse edendada järjepidevalt ja püsivalt vastutustundlikku sihtkohtade haldamist ning innustada turismisektorit keskkonnatavasid rakendama. Osalevad sihtkohad kasutavad jätkusuutlikkuse juhtimissüsteemi, kus iga 2- 3 aasta järel kontrollitakse sõltumatult toimivust ja edusamme ning antakse soovitusi parendusteks. Piirkondlike partnerite ja esindajate toel on auhindu ja sertifikaate saanud enam kui 120 sihtkohta 25 riigis. Lisainfo: www.greendestinations.org

Hiiumaa turismiklaster koondab Hiiumaa turismiasjalisi, et suurendada saare tuntust merelise sihtkohana. Hiiumaa turismiklaster loodi 2021. aastal ja hetkel kuulub klastrisse ligi 50 liiget, sh Hiiumaa vald toetajaliikmena. Hiiumaa turismiklastri tegevusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu.

Lisainfo:
Kristel Üksvärav
Hiiumaa turismiklastri juht
5156329
www.hiiumaa.ee